Category Archives: სახელმძღვანელოები

როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი

სახელმძღვანელოები ინვესტიციების სფეროში , მეთოდურები

სახელმძღვანელოები ინვესტიციების სფეროში  , რომელთა სია ქვემოთაა, წარმოადგენენ ამონარიდებს   პროფ.ლევან შენგელიას სახელმძღვანელოებიდან. საავტორო უფლებები დაცულია. ❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებისა და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,     skype- medgeo.net  როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი 1. საინვესტიციო პროექტი 2. როგორ მივიზიდოთ ინვესტორი პროექტში?  3. ინვესტიციათა სახეები, ჯგუფები და ამოცანები  4. როგორ ავირჩიოთ საიმედო პარტნიორი 5.  პროექტის წარდგენა ინვესტორისათვის 5.1. რჩევები

Read More

ბიზნეს-გეგმის რეალურობის შემოწმება

რეალურობის შეფასება ბიზნეს გეგმაში 577 235 400

რეალურობის შეფასება ,გაკეთებული ექსპერტების მიერ,  წონას შემატებს თქვენს ბიზნეს-გეგმას. მას შემდეგ, რაც დაასრულებთ ბიზნეს-გეგმის პირველი ვარიანტის წერას, მიეცით ის წასაკითხად თქვენს მეგობრებს, პროფესიონალებს და სხვა ადამიანებს, რომლებსაც ენდობით. თხოვეთ, რომ გულახდილად გაგიზიარონ თავისი აზრი. კიდევ უფრო უკეთესია, თუკი ისინი აღნიშნავენ ადგილებს, რომელიც მათი აზრით ყველაზე უფრო სუსტია. საერთოდ, კარგია თუ გეგმას დაურთავთ ექსპერტების მიე რეალურობის

Read More

ბაზრის ანალიზი ბიზნეს გეგმაში 577 235 400

ბაზრის ანალიზი ბიზნეს გეგმაში 577 235 400

ბაზრის ანალიზი ბიზნეს გეგმაში აუცილებელია, რათა მომავალი ინვესტორი დაარწმუნოთ  , რომ ბაზარი რომელზეც შედის კომპანია, საკმარისად დიდია, ვითარდება და აქვს პოტენციალი თქვენი პროდუქციის მისაღებად. თუ ბაზარი პატარაა და უძრაობის სტადიაშია, მაშინ საეჭვოა, რომ ინვესტორი დაინტერესდეს. დაწვრილებითი ინფორმაცია ბაზრის შესახებ მოცემული უნდა იყოს დანართში. საერთოდ, ბაზრის ანალიზი და დასაბუთება ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ნაწილად ითვლება. ბაზრის დასაბუთებისათვის

Read More

პროდუქტის აღწერა ბიზნეს-გეგმაში

პროდუქტის აღწერა ბიზნეს-გეგმაში აუცილებლად უნდა იყოს

პროდუქტის აღწერა ბიზნეს-გეგმაში , თუ კომპანიის საქმიანობა გულისხმობს პროდუქციის გაყიდვას, აუცილებლად უნდა იყოს. აღწერაში უნდა ჩანდეს, თუ როგორ შევა პროდუქტი არსებულ ან ჩამოყალიბების სტადიაზე მყოფ ბაზარზე და რატომ მიიღებს მას ბაზარი. თუკი პროდუქტი იმყოფება შემუშავების სტადიაზე, დეტალურად მიუთითეთ, თუ რა რჩება გასაკეთებელი იმისათვის, რომ პროდუქტი მზად იყოს ბაზარზე გასატანად. ინვესტორებს, ჩვეულებრივ, არ აინტერესებთ კომპანია, რომელიც

Read More

მენეჯმეტის აღწერა ბიზნეს გეგმაში

მენეჯმენტის აღწერა ბიზნეს გეგმაში აუცილებელი პუნქტია

მენეჯმენტის აღწერა ბიზნეს-გეგმაში ბიზნეს გეგმის ეს ნაწილი უნდა განსაზღვრავდეს მმართველი გუნდის წამყვან წევრებს, მოკლედ აღწერდეს მათ პასუხისმგებლობას და იძლეოდეს ინფორმაციას მათი გამოცდილებისა და მიღწევების შესახებ. პროექტში ჩართული პირების გამოცდილებისა და მიღწევების უფრო დაწვრილებითი აღწერა (რეზიუმე, CV) ჯობს გაკეთდეს ცალკე, გეგმის დანართის სახით. ბიზნეს გეგმის ამ ნაწილის სწორად შედგენა საფინანსო გეგმის მომზადებისას დიდად წაგადგებათ, რადგან იგი

Read More

კომპანიის აღწერა ბიზნეს გეგმაში

კომპანიის აღწერა ბიზნეს გეგმაში – წარმოდექით საუკეთესო კუთხით

კომპანიის აღწერა ბიზნეს გეგმაში ბიზნეს გეგმაში, ცალკე პარაგრაფად უნდა იყოს თქვენი კომპანიის აღწერა.  ამ პარაგრაფში უნდა აისახოს კომპანიის ისტორია, მისია, მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მიზნები. კომპანიის მიზნები უნდა იყოს კონკრეტული და გაზომვადი. მიზნებში ხაზგასმული უნდა იყოს სამიზნე მარკეტინგული სეგმენტი და თუ რა სახის პროდუქტის/მომსახურების შეთავაზებას აპირებს კომპანია, ბაზრის რა წილის დაპყრობას გეგმავს, რა რაოდენობით შემოსავალს გეგმავს. ხშირად,

Read More

ბიზნეს-გეგმის მოკლე აღწერა

ბიზნეს გეგმის მოკლე შინაარსი – 577 235 400

ბიზნეს გეგმის მოკლე აღწერა ყველა ბიზნეს გეგმას ერთვის თავში . შეიძლება დონორმა , თავდაპირველად მოითხოვოს მხოლოდ მისი წარდგენაც . ხშირად, კლიენტებს მაიჩნიათ, რომ მოკლე ბიზნეს-გეგმა პატარაა და ნაკლები შრომა ჭირდება. ეს ასე არაა. მოკლე ბიზნეს-გეგმის დაწერა, თუკი სრული ბიზნეს -გეგმა არა გაქვთ უკვე მომზადებული შეუძლებელია. შეგახსენებთ, რომ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებლად შეგიძლიათ მიმართოთ 577 235 400,

Read More

ბიზნეს გეგმის სატიტულო გვერდი

სატიტულო ფურცელი ბიზნეს გეგმისათვის – როგორ გავაფორმოთ ?

 სატიტულო ფურცელი  ბიზნეს გეგმისათვის უნდა იყოს ინფორმატიული და გამოიყურებოდეს პროფესიონალურად . არაა საჭირო მისი გადატვირთვა ზედმეტი ინფორმაციით. სატიტულო გვერდზე , სურათებიც არაა საჭირო, თუკი ისინი კონკრეტრეტული ინფორმაციის მატარებელი არაა და სატიტული გვერდის ინფორმაციას არ ატარებენ. შეგახსენებთ- ბიზნეს გეგმების მოსამზადებლად შეგიძლიათ მიმართოთ 577 235 400 , Caumednet@gmail.com სატიტულო ფურცელი ბიზნეს-გეგმის სატიტულო ფურცელი არ უნდა შეიცავდეს ზედმეტ დეტალებს.

Read More

საინვესტიციო პროექტების კლასიფიკაცია 577 235 400

ბიზნეს გეგმების დაფინანსება / წყაროები და გზები

ბიზნეს გეგმების დაფინანსება წყაროები და გზები . ისარგებლეთ ჩვენი კონსულტაციებით 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ბიზნეს გეგმების დაფინანსება  რამდენიმე წყაროდან ხდება . ესენია: — გრანტები — კრედიტები, მათ შორის შეღავათიანი კრედიტები — ინვესტორები — აქციონერები — ბიზნეს ანგელოზები და სხვა სად ვიპოვოთ ბიზნეს-გეგმების დაფინანსების წყაროები  ჩვენს საიტზე, წინამდებარე საიტზე https://biznes-gegma.medgeo.net/ ყველა წყაროს მოძიებასა და მათთან ურთიერთობას

Read More

პროექტების კლასიფიკაცია ინვესტიციებისათვის – 577 235 400

პროექტების კლასიფიკაცია, კომერციულ პრაქტიკაში ასეთია: ა) ინვესტიციები ფინანსურ აქტივებში (რეალური, ან კაპიტალწარმომქმნელი, ან საწარმოო ინვესტიციები) – ეს არის ინვესტიციები საწარმოო დანიშნულების შენობებსა და შეიარაღებაში, ნებისმიერი სახის მანქანები და აღჭურვილობა, რომელთა საექსპლუატაციო ვადა ერთ წელს აღემატება; ბ) ინვესტიციები ფულად აქტივებში (პორტფელური ინვესტიციები) – ფულადი თანხების მიღების უფლება სხვა იურიდიული ან ფიზიკური პირებისგან; გ) ინვესტიციები არამატერიალურ აქტივებში – ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებული არაა მატერიალური ხასიათის საქმეებთან, მაგრამ ეკონომიკური

Read More