Category Archives: სახელმძღვანელოები

როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი

სახელმძღვანელოები ინვესტიციების სფეროში , მეთოდურები

სახელმძღვანელოები ინვესტიციების სფეროში  , რომელთა სია ქვემოთაა, წარმოადგენენ ამონარიდებს   პროფ.ლევან შენგელიას სახელმძღვანელოებიდან. საავტორო უფლებები დაცულია. ❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებისა და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,     skype- medgeo.net  როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი 1. საინვესტიციო პროექტი 2. როგორ მივიზიდოთ ინვესტორი პროექტში?  3. ინვესტიციათა სახეები, ჯგუფები და ამოცანები  4. როგორ ავირჩიოთ საიმედო პარტნიორი 5.  პროექტის წარდგენა ინვესტორისათვის 5.1. რჩევები

Read More

ბიზნეს-გეგმის რეალურობის შემოწმება

რეალურობის შეფასება ბიზნეს გეგმაში 577 235 400

რეალურობის შეფასება ,გაკეთებული ექსპერტების მიერ,  წონას შემატებს თქვენს ბიზნეს-გეგმას. მას შემდეგ, რაც დაასრულებთ ბიზნეს-გეგმის პირველი ვარიანტის წერას, მიეცით ის წასაკითხად თქვენს მეგობრებს, პროფესიონალებს და სხვა ადამიანებს, რომლებსაც ენდობით. თხოვეთ, რომ გულახდილად გაგიზიარონ თავისი აზრი. კიდევ უფრო უკეთესია, თუკი ისინი აღნიშნავენ ადგილებს, რომელიც მათი აზრით ყველაზე უფრო სუსტია. საერთოდ, კარგია თუ გეგმას დაურთავთ ექსპერტების მიე რეალურობის

Read More

ბაზრის ანალიზი ბიზნეს გეგმაში 577 235 400

ბაზრის ანალიზი ბიზნეს გეგმაში 577 235 400

ბაზრის ანალიზი ბიზნეს გეგმაში აუცილებელია, რათა მომავალი ინვესტორი დაარწმუნოთ  , რომ ბაზარი რომელზეც შედის კომპანია, საკმარისად დიდია, ვითარდება და აქვს პოტენციალი თქვენი პროდუქციის მისაღებად. თუ ბაზარი პატარაა და უძრაობის სტადიაშია, მაშინ საეჭვოა, რომ ინვესტორი დაინტერესდეს. დაწვრილებითი ინფორმაცია ბაზრის შესახებ მოცემული უნდა იყოს დანართში. საერთოდ, ბაზრის ანალიზი და დასაბუთება ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ნაწილად ითვლება. ბაზრის დასაბუთებისათვის

Read More

პროდუქტის აღწერა ბიზნეს-გეგმაში

პროდუქტის აღწერა ბიზნეს-გეგმაში აუცილებლად უნდა იყოს

პროდუქტის აღწერა ბიზნეს-გეგმაში , თუ კომპანიის საქმიანობა გულისხმობს პროდუქციის გაყიდვას, აუცილებლად უნდა იყოს. აღწერაში უნდა ჩანდეს, თუ როგორ შევა პროდუქტი არსებულ ან ჩამოყალიბების სტადიაზე მყოფ ბაზარზე და რატომ მიიღებს მას ბაზარი. თუკი პროდუქტი იმყოფება შემუშავების სტადიაზე, დეტალურად მიუთითეთ, თუ რა რჩება გასაკეთებელი იმისათვის, რომ პროდუქტი მზად იყოს ბაზარზე გასატანად. ინვესტორებს, ჩვეულებრივ, არ აინტერესებთ კომპანია, რომელიც

Read More

მენეჯმენტის აღწერა ბიზნეს გეგმაში აუცილებელი პუნქტია

მენეჯმენტის აღწერა ბიზნეს-გეგმაში გეგმის ეს ნაწილი უნდა განსაზღვრავდეს მმართველი გუნდის წამყვან წევრებს, მოკლედ აღწერდეს მათ პასუხისმგებლობას და იძლეოდეს ინფორმაციას მათი გამოცდილებისა და მიღწევების შესახებ. პროექტში ჩართული პირების გამოცდილებისა და მიღწევების უფრო დაწვრილებითი აღწერა (რეზიუმე, CV) საჭიროა გაკეთდეს ცალკე, გეგმის დანართის სახით. იხილეთ აგრეთვე :  ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება 1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის რა

Read More

კომპანიის აღწერა ბიზნეს გეგმაში

კომპანიის აღწერა ბიზნეს გეგმაში – წარმოდექით საუკეთესო კუთხით

კომპანიის აღწერა ბიზნეს გეგმაში ბიზნეს გეგმაში, ცალკე პარაგრაფად უნდა იყოს თქვენი კომპანიის აღწერა.  ამ პარაგრაფში უნდა აისახოს კომპანიის ისტორია, მისია, მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მიზნები. კომპანიის მიზნები უნდა იყოს კონკრეტული და გაზომვადი. მიზნებში ხაზგასმული უნდა იყოს სამიზნე მარკეტინგული სეგმენტი და თუ რა სახის პროდუქტის/მომსახურების შეთავაზებას აპირებს კომპანია, ბაზრის რა წილის დაპყრობას გეგმავს, რა რაოდენობით შემოსავალს გეგმავს. ხშირად,

Read More

ბიზნეს-გეგმის მოკლე აღწერა

მოკლე აღწერა – ბიზნეს გეგმის შინაარსი – 577 235 400

ბიზნეს გეგმის მოკლე აღწერა ყველა ბიზნეს გეგმას ერთვის თავში . შეიძლება დონორმა , თავდაპირველად მოითხოვოს მხოლოდ მისი წარდგენაც . თავიდანვე გაიზრეთ ვინ წაიკითხავს მოკლე აღწერას ბევრ დონორს  ურჩევნია თავდაპირველად გაეცნოს ბიზნეს-გეგმის საერთო მიმოხილვას ან რეზიუმეს. ასეთი გაცნობა საშუალებას აძლევს მათ სწრაფად განსაზღვრონ, არის თუ არა მოცემული კომპანია (პროექტი) მათთვის საინტერესო. როგორც წესი, ბიზნეს-გეგმის მოკლე აღწერას

Read More

ბიზნეს გეგმის სატიტულო გვერდი

სატიტულო ფურცელი ბიზნეს გეგმისათვის – როგორ გავაფორმოთ ?

 სატიტულო ფურცელი  ბიზნეს გეგმისათვის უნდა იყოს ინფორმატიული და გამოიყურებოდეს პროფესიონალურად. სატიტულო ფურცელი ბიზნეს-გეგმის სატიტულო ფურცელი არ უნდა შეიცავდეს ზედმეტ დეტალებს. ის უნდა იყოს ლაკონური და მიმზიდველი. ძალიან მნიშვნელოვანია პროექტისთვის მოკლე სახელის მინიჭება, რომელიც შემდეგ გამოჩნდება საწარმოს გარეთა აბრაზე, სარეკლამო მასალებში, შეფუთვაზე და ა.შ და იცოცხლებს ბიზნესთან ერთად. კარგი სახელი უნდა შეესაბამებოდეს საქმიანობის შინაარს, მიუთითებდეს ბიზნესზე ან

Read More

საინვესტიციო პროექტების კლასიფიკაცია 577 235 400

ბიზნეს გეგმების დაფინანსება / წყაროები და გზები

ბიზნეს გეგმების დაფინანსება წყაროები და გზები . ისარგებლეთ ჩვენი კონსულტაციებით . ბიზნეს გეგმების დაფინანსება  რამდენიმე წყაროდან ხდება . ესენია: — გრანტები — კრედიტები, მათ შორის შეღავათიანი კრედიტები — ინვესტორები — აქციონერები — ბიზნეს ანგელოზები და სხვა სად ვიპოვოთ ბიზნეს-გეგმების დაფინანსების წყაროები  ჩვენს საიტზე, წინამდებარე საიტზე https://biznes-gegma.medgeo.net/ ყველა წყაროს მოძიებასა და მათთან ურთიერთობას არაერთი სტატია ეძღვნება. შებრძანდით

Read More

პროექტების კლასიფიკაცია ინვესტიციებისათვის – 577 235 400

პროექტების კლასიფიკაცია, კომერციულ პრაქტიკაში ასეთია: ა) ინვესტიციები ფინანსურ აქტივებში (რეალური, ან კაპიტალწარმომქმნელი, ან საწარმოო ინვესტიციები) – ეს არის ინვესტიციები საწარმოო დანიშნულების შენობებსა და შეიარაღებაში, ნებისმიერი სახის მანქანები და აღჭურვილობა, რომელთა საექსპლუატაციო ვადა ერთ წელს აღემატება; ბ) ინვესტიციები ფულად აქტივებში (პორტფელური ინვესტიციები) – ფულადი თანხების მიღების უფლება სხვა იურიდიული ან ფიზიკური პირებისგან; გ) ინვესტიციები არამატერიალურ აქტივებში – ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებული არაა მატერიალური ხასიათის საქმეებთან, მაგრამ ეკონომიკური

Read More