Category Archives: სახელმძღვანელოები

როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი

სახელმძღვანელოები ინვესტიციების სფეროში , მეთოდურები

სახელმძღვანელოები ინვესტიციების სფეროში  , რომელთა სია ქვემოთაა, წარმოადგენენ ამონარიდებს   პროფ.ლევან შენგელიას სახელმძღვანელოებიდან. საავტორო უფლებები დაცულია. ❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებისა და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,     skype- medgeo.net  როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი 1. საინვესტიციო პროექტი 2. როგორ მივიზიდოთ ინვესტორი პროექტში?  3. ინვესტიციათა სახეები, ჯგუფები და ამოცანები  4. როგორ ავირჩიოთ საიმედო პარტნიორი 5.  პროექტის წარდგენა ინვესტორისათვის 5.1. რჩევები

Read More

ბიზნეს-გეგმის რეალურობის შემოწმება

რეალურობის შეფასება ბიზნეს გეგმაში 577 235 400

რეალურობის შეფასება ,გაკეთებული ექსპერტების მიერ,  წონას შემატებს თქვენს ბიზნეს-გეგმას. მას შემდეგ, რაც დაასრულებთ ბიზნეს-გეგმის პირველი ვარიანტის წერას, მიეცით ის წასაკითხად თქვენს მეგობრებს, პროფესიონალებს და სხვა ადამიანებს, რომლებსაც ენდობით. თხოვეთ, რომ გულახდილად გაგიზიარონ თავისი აზრი. კიდევ უფრო უკეთესია, თუკი ისინი აღნიშნავენ ადგილებს, რომელიც მათი აზრით ყველაზე უფრო სუსტია. საერთოდ, კარგია თუ გეგმას დაურთავთ ექსპერტების მიე რეალურობის

Read More

ბაზრის ანალიზი ბიზნეს გეგმაში 577 235 400

ბაზრის ანალიზი ბიზნეს გეგმაში 577 235 400

ბაზრის ანალიზი ბიზნეს გეგმაში აუცილებელია, რათა მომავალი ინვესტორი დაარწმუნოთ  , რომ ბაზარი რომელზეც შედის კომპანია, საკმარისად დიდია, ვითარდება და აქვს პოტენციალი თქვენი პროდუქციის მისაღებად. თუ ბაზარი პატარაა და უძრაობის სტადიაშია, მაშინ საეჭვოა, რომ ინვესტორი დაინტერესდეს. დაწვრილებითი ინფორმაცია ბაზრის შესახებ მოცემული უნდა იყოს დანართში. საერთოდ, ბაზრის ანალიზი და დასაბუთება ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ნაწილად ითვლება. ბაზრის დასაბუთებისათვის

Read More

პროდუქტის აღწერა ბიზნეს-გეგმაში

პროდუქტის აღწერა ბიზნეს-გეგმაში აუცილებლად უნდა იყოს

პროდუქტის აღწერა ბიზნეს-გეგმაში , თუ კომპანიის საქმიანობა გულისხმობს პროდუქციის გაყიდვას, აუცილებლად უნდა იყოს. აღწერაში უნდა ჩანდეს, თუ როგორ შევა პროდუქტი არსებულ ან ჩამოყალიბების სტადიაზე მყოფ ბაზარზე და რატომ მიიღებს მას ბაზარი. თუკი პროდუქტი იმყოფება შემუშავების სტადიაზე, დეტალურად მიუთითეთ, თუ რა რჩება გასაკეთებელი იმისათვის, რომ პროდუქტი მზად იყოს ბაზარზე გასატანად. ინვესტორებს, ჩვეულებრივ, არ აინტერესებთ კომპანია, რომელიც

Read More

მენეჯმეტის აღწერა ბიზნეს გეგმაში

მენეჯმენტის აღწერა ბიზნეს გეგმაში აუცილებელი პუნქტია

მენეჯმენტის აღწერა ბიზნეს-გეგმაში ბიზნეს გეგმის ეს ნაწილი უნდა განსაზღვრავდეს მმართველი გუნდის წამყვან წევრებს, მოკლედ აღწერდეს მათ პასუხისმგებლობას და იძლეოდეს ინფორმაციას მათი გამოცდილებისა და მიღწევების შესახებ. პროექტში ჩართული პირების გამოცდილებისა და მიღწევების უფრო დაწვრილებითი აღწერა (რეზიუმე, CV) ჯობს გაკეთდეს ცალკე, გეგმის დანართის სახით. ბიზნეს გეგმის ამ ნაწილის სწორად შედგენა საფინანსო გეგმის მომზადებისას დიდად წაგადგებათ, რადგან იგი

Read More

კომპანიის აღწერა ბიზნეს გეგმაში

კომპანიის აღწერა ბიზნეს გეგმაში – წარმოდექით საუკეთესო კუთხით

კომპანიის აღწერა ბიზნეს გეგმაში ბიზნეს გეგმაში, ცალკე პარაგრაფად უნდა იყოს თქვენი კომპანიის აღწერა.  ამ პარაგრაფში უნდა აისახოს კომპანიის ისტორია, მისია, მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მიზნები. კომპანიის მიზნები უნდა იყოს კონკრეტული და გაზომვადი. მიზნებში ხაზგასმული უნდა იყოს სამიზნე მარკეტინგული სეგმენტი და თუ რა სახის პროდუქტის/მომსახურების შეთავაზებას აპირებს კომპანია, ბაზრის რა წილის დაპყრობას გეგმავს, რა რაოდენობით შემოსავალს გეგმავს. ხშირად,

Read More

ბიზნეს-გეგმის მოკლე აღწერა

ბიზნეს გეგმის მოკლე შინაარსი – 577 235 400

ბიზნეს გეგმის მოკლე აღწერა ყველა ბიზნეს გეგმას ერთვის თავში . შეიძლება დონორმა , თავდაპირველად მოითხოვოს მხოლოდ მისი წარდგენაც . ხშირად, კლიენტებს მაიჩნიათ, რომ მოკლე ბიზნეს-გეგმა პატარაა და ნაკლები შრომა ჭირდება. ეს ასე არაა. მოკლე ბიზნეს-გეგმის დაწერა, თუკი სრული ბიზნეს -გეგმა არა გაქვთ უკვე მომზადებული შეუძლებელია. შეგახსენებთ, რომ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებლად შეგიძლიათ მიმართოთ 577 235 400,

Read More

ბიზნეს გეგმის სატიტულო გვერდი

სატიტულო ფურცელი ბიზნეს გეგმისათვის – როგორ გავაფორმოთ ?

 სატიტულო ფურცელი  ბიზნეს გეგმისათვის უნდა იყოს ინფორმატიული და გამოიყურებოდეს პროფესიონალურად . არაა საჭირო მისი გადატვირთვა ზედმეტი ინფორმაციით. სატიტულო გვერდზე , სურათებიც არაა საჭირო, თუკი ისინი კონკრეტრეტული ინფორმაციის მატარებელი არაა და სატიტული გვერდის ინფორმაციას არ ატარებენ. შეგახსენებთ- ბიზნეს გეგმების მოსამზადებლად შეგიძლიათ მიმართოთ 577 235 400 , Caumednet@gmail.com სატიტულო ფურცელი ბიზნეს-გეგმის სატიტულო ფურცელი არ უნდა შეიცავდეს ზედმეტ დეტალებს.

Read More

საინვესტიციო პროექტების კლასიფიკაცია 577 235 400

ბიზნეს გეგმების დაფინანსება / წყაროები და გზები

ბიზნეს გეგმების დაფინანსება წყაროები და გზები . ისარგებლეთ ჩვენი კონსულტაციებით 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ბიზნეს გეგმების დაფინანსება  რამდენიმე წყაროდან ხდება . ესენია: — გრანტები — კრედიტები, მათ შორის შეღავათიანი კრედიტები — ინვესტორები — აქციონერები — ბიზნეს ანგელოზები და სხვა სად ვიპოვოთ ბიზნეს-გეგმების დაფინანსების წყაროები  ჩვენს საიტზე, წინამდებარე საიტზე https://biznes-gegma.medgeo.net/ ყველა წყაროს მოძიებასა და მათთან ურთიერთობას

Read More

პროექტების კლასიფიკაცია ინვესტიციებისათვის – 577 235 400

პროექტების კლასიფიკაცია, კომერციულ პრაქტიკაში ასეთია: ა) ინვესტიციები ფინანსურ აქტივებში (რეალური, ან კაპიტალწარმომქმნელი, ან საწარმოო ინვესტიციები) – ეს არის ინვესტიციები საწარმოო დანიშნულების შენობებსა და შეიარაღებაში, ნებისმიერი სახის მანქანები და აღჭურვილობა, რომელთა საექსპლუატაციო ვადა ერთ წელს აღემატება; ბ) ინვესტიციები ფულად აქტივებში (პორტფელური ინვესტიციები) – ფულადი თანხების მიღების უფლება სხვა იურიდიული ან ფიზიკური პირებისგან; გ) ინვესტიციები არამატერიალურ აქტივებში – ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებული არაა მატერიალური ხასიათის საქმეებთან, მაგრამ ეკონომიკური

Read More

საინვესტიციო პროექტი . კითხვები და პასუხები . 577 235 400

საინვესტიციო პროექტი – ეს არის ბაზისი, რომელსაც ემყარება კონკრეტულ მოვლენათა ეკონომიკური მიზანშეწონილობის გათვლა; საინვესტიციო პროექტი განსაზღვრავს მოცულობასა და ვადებს, რომლის მიხედვითაც ხორციელდება კაპიტალდაბანდებები; იგი ასევე შეიცავს აუცილებელ საპროექტო-საანგარიშო დოკუმენტაციას, რომელიც შემუშავებულია საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით და დამტკიცებულია დადგენილი წესრიგით განსაზღვრული სტანდარტებით (ნორმებითა და წესებით). საინვესტიციო პროექტი, ასევე მოიცავს პრაქტიკული ქმედებების აღწერას, რომლის მიხედვითაც უნდა განხორციელდეს ინვესტიციები (ბიზნეს-გეგმა). საინვესტიციო პროექტი – წარმოადგენს ეკონომიკურ ან სოციალურ

Read More

საინვესტიციო გეგმა

საინვესტიციო გეგმა , როგორც სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა

რა არის საინვესტიციო გეგმა ? საინვესტიციო გეგმა – ს , პროექტს , ყველაზე უფრო ზოგადი გაგებით, უწოდებენ ისეთ გეგმას, ან კაპიტალდაბანდების პროგრამას, რომელთა მიზანი მოგების მოცანაა. უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით, ცნება „ საინვესტიციო  გეგმა (პროექტი) “ ორნაირი გაგებით ხმარობენ: • პირველი, მას განიხილავენ, როგორც გარკვეულ საქმეს, მოღვაწეობას, როგორც რაიმე ქმედებათა კომპლექსურ განხორციელებას, რომელიც ბიზნესმენებს გარკვეული მიზნების მიღწევაში ეხმარება და

Read More

საქმიანი გარიგების შეთანხმებების გაფორმება – 577 235 400

საქმიანი გარიგების შესახებ წარმოებული საკვანძო მოლაპარაკებები უნდა დაფიქსირდეს დოკუმენტის სახით, რომელსაც ეწოდება „წერილი მოვალეობების შესახებ“ (Сommitment Letter), ანდა „გარიგების პირობები“ (Term Sheet). წერილი მოვალეობების შესახებ უნდა შეიცავდეს გარიგების ყველა მთავარ პირობას. გარიგება გამოხატული უნდა იყოს გასაგები და ერთმნიშვნელოვნად განმარტებული ფორმით. „ საქმიანი გარიგების პირობების “ შესახებ დოკუმენტი 6 ძირითად დანაყოფს შეიცავს: – ინვესტიციების ძირითადი პარამეტრები (ინვესტიციების ვადებისა და მოცულობის ზუსტი აღწერილობა, შეზღუდვა საშუალებების გამოყენებაზე, ასევე ახსნა-განმარტება, რა მოხდება

Read More

ფრაზები ინვესტორთან საუბარში აკრძალული 577 235 400

ფრაზები , ინვესტორთან საუბარში აკრძალული – ესაა ფრაზები რომელთაც თავი უნდა აარიდოთ. ქვემოთ , წითლად არის ფრაზები ინვესტორთან საუბარში რომლებსაც თავი უნდა აარიდოთ. – „ჩემი ბიზნეს-იდეა – ეს არის საიდუმლო; ამიტომ დეტალებს ჯერ არ გავამხელ“. თურმე, სანამ ინვესტორი ხელს არ მოაწერს რაიმე დოკუმენტს, ან ფულს არ მოგცემთ, იგი ვერაფერსაც ვერ გაიგებს! ასეთი მიდგომა მოგისპობთ ყველანაირ საშუალებას ერთობლივი თანამშრომლობისთვის. – „მე

Read More

მოლაპარაკებები ინვესტორთან 577 235 400

მოლაპარაკება ინვესტორთან – თავდაჯერებულად – 577 235 400

მოლაპარაკება  ინვესტორთან პირადად უნდა წარმართოთ. ამისათვის კარგად უნდა მოემზადოთ. დავუშვათ, თქვენმა ბიზნეს-გეგმამ დააინტერესა ინვესტორი. და აი, უკვე გთავაზობენ შეხვედრასაც, შეთანხმების გასაფორმებლად. ყურადღება! ასეთ შემთხვევაში, არ ღირს, ნაჩქარევად ჩავარდეთ ეიფორიაში. წინასწარ გაარკვიეთ, რაში მდგომარეობს ინვესტორის მიერ შემოთავაზებული წინადადების არსი. იქნებ, იგი მნიშვნელოვნად განსხვავდება თქვენი გეგმებისგან. შეხვედრისთვის რამდენიმე დღე მოითხოვეთ, რათა დაელოდოთ დანარჩენი ხალხის პასუხებს, რომელთაც რეზიუმე გაუგზავნეთ. თუ ინვესტორი გთავაზობთ პრაქტიკულად

Read More

საინვესტიციო წინადადების გაფორმება – რჩევები და სერვისები

საინვესტიციო წინადადების გაფორმება ბოლო და მნიშვნელოვანი ეტაპია. არაა საკმარისი საინვესტიციო წინადადების დაწერა. ძალიან მნიშვნელოვანია მისი სწორად გაფორმება, რათა ინვესტორისთვის საინტერესო იყოს თქვენი დოკუმენტის შესწავლა. წინანადების გაფორმება – ში ხშირად უყურადღებობას იჩენენ დამწყები მეწარმეები. თუკი წინადადება კონსულტანტებმა მოამზადეს – ისინი იზრუნებეn გაფორმაბაზეc . 577 235 400 ; Caumednet@gmail.com ; skype- medgeo.net  რჩევები საინვესტიციო წინადადების გასაფორმებლად  1. თავი აარიდეთ უცნაური ფორმის შრიფტების, ან

Read More

საინვესტიციო წინადადების დანართები – 577 235 400

საინვესტიციო  წინადადების დანართები  და დამატებითი მასალები , შეირჩევა სიტუაციიდან გამომდინარე. საორენტაციო სია ასეთია: – სარეკომენდაციო წერილები ბიზნესის შესახებ და თქვენი ფირმის პარტნიორთა საკონტაქტო  ინფორმაციის სია; – სარეკომენდაციო წერილები წამყვანი მენეჯერების შესახებ; – სპეციალიტთა სია (ბანკირები, იურისტები, აუდიტორები, კონსულტანტები და ა.შ.), რომლებთანაც  თქვენი კომპანია მუშაობს და მათი საკონტაქტო  ინფორმაცია; – ძირითადი მომწოდებლების სია, რაც რანჟირებულია მოწოდების მოცულობის მიხედვით;

Read More

577 235 400 საინვესტიციო წინადადების მომზადება და ინვესტორთა ძიება

საინვესტიციო წინადადება – მომზადება და ინვესტორთა ძიება

საინვესტიციო წინადადება, ბიზნეს-გეგმას ეყრდნობა და ფაქტიურად მის მიზნობრივ რეზიუმეს წარმოადგენს. საინვესტიციო წინადადება -ს ვერ მოამზადებთ, თუკი არა გაქვთ ბიზნეს-გეგმა. 577 235 400, Caumednet@gmail.com, skype- medgeo.net უშუალოდ საინვესტიციო წინადადება შემდეგი პუნქტებისგან შედგება: – რეზიუმე (Executive Summary). – კომპანიის ისტორია და საკუთრება (Company history and Ownership). – პროდუქტების და/ან მომსახურებები (Products and/or Services). – მმართველი და საწარმოო პერსონალი (Management and Labour). – დარგის, ბაზრისა და კონკურენციის აღწერა (Industry, Market,

Read More

საინვესტიციო პროექტების კლასიფიკაცია 577 235 400

წინადადების შეფუთვა ინვესტორთან მიმართვისას 577 235 400

წინადადების შეფუთვა, მისი აკადემიური მიტანა სამიზნე ჯგუფამდე , ხშირად გადამწყვეტ როლს თამაშობს. კონსულტაციებისათვის: 577 235 400 , Caumednet@gmail.com , skype- medgeo.net რა თქმა უნდა, უმჯობესია, ისეთი ინვესტორების მოზიდვა სცადოთ, რომელთაც შეხება ექნებათ იმ სფეროსთან, სადაც ბიზნეს-საქმიანობას ეწევით —რადგან ეს მათ საშუალებას მისცემთ, საკუთარი ბიზნესი კიდევ უფრო გააფართოონ. თუმცა, არსებობს წარმატებული კორპორაციების მოზიდვის მაგალითებიც, რომლებიც სრულებით განსხვავებულ ბაზრებზე

Read More

ბიზნეს პარტნიორის არჩევა 577 235 400

ბიზნეს პარტნიორის არჩევა . როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი ?

ბიზნეს-პარტნიორის არჩევა (შერჩევა, მოძიება) კომპანიის განვითარების ყველა ეტაპზე რთულია, მაგრამ – დასაწყისში განსაკუთრებით. თქვენი მთავარი მიზანი ინვესტორის მოზიდვაა? ამისთვის ზუსტად უნდა წარმოიდგინოთ მისი „პორტრეტი“. ამიტომ, უნდა განსაზღვროთ იმ ადრესატთა ჯგუფი, რომელთაც შეიძლება თქვენი პროექტი დააინტერესდეს. ამისთვის კი, თქვენი მხრივ, უნდა გაიზროთ, განვითარების რა სტადიაზეა თქვენი ბიზნესი: ახლა იბადება, უკვე ყალიბდება, ადრეული ზრდის ეტაპზეა, „სიმწიფის“ ხანაშია, თუ სადაცაა,

Read More

ბიზნეს პარტნიორის არჩევა 577 235 400

ინვესტიციათა სახეები, ჯგუფები და ამოცანები 577 235 400

ინვესტიციათა სახეები -ს გააზრება დაგვეხმარება ინვესტორთა ძიების სწორი სტრატეგიის შემუსავებაში. ძნელი არაა იმის მიხვედრა, რისთვის სჭირდება დამწყებ მეწარმეს ინვესტიციები. ოღონდ, ასეთ სიტუაციაში რა ბიზნეს-ამოცანები დგას ინვესტორების წინაშე, ყველასთვის როდია გასაგები. ეს სერიოზული შეცდომაა. გთავაზობთ, მისთვის თავის არიდებას, ინვესტორთან შეხვედრამდე. მთლიანობაში, ინვესტიციები საშუალებას აძლევს კაპიტალისტებს, გადაჭრან შემდეგი ამოცანები: – საკუთარი სამეწარმეო საქმიანობის გაფართოება, ფინანსური და მატერიალური რესურსების დაგროვების მეშვეობით; – ახალი საწარმოების შექმნა; – დივერსიფიკაცია ბიზნესის ახალი სფეროების ათვისების

Read More

საინვესტიციო რესურსების მოძიება 577 235 400

რესურსების მოზიდვა . როგორ მივიზიდოთ ინვესტორი პროექტში?

რესურსების მოზიდვა პროექტში , ხშირად არა მარტო დამწყებ მეწარმეებს, არამედ უკვე გამართულ საწარმოებსაც ესაჭიროებათ. — როგორ ვიპოვნოთ ინვესტორი? როგორ დავაინტერესოთ იგი? — რისი მოსმენა და გაგება აინტერესებს ინვესტორს? — რისი მოცემა შეუძლია მას და საამისოდ რას მოითხოვს? სწორედ ამ და სხვა კითხვებზე პასუხობს წინამდებარე წიგნი. სანამ ადამიანი დაიწყებს ვინმეს, ან რაიმეს ძებნას, დაგვეთანხმეთ, იგი ჯერ უნდა გაერკვეს,

Read More

საინვესტიციო პროექტების მომზადება 577 235 400

საინვესტიციო პროექტების მომზადება და ინვესტორთა ძიება

საინვესტიციო პროექტების მომზადება , გასაგებია, რომ ხდება ინვესტორთა მოსაზიდად. საინვესტიციო პროექტები , ძირითადად , ჩვეულებრივი ბიზნეს-გეგმაა . უბრალოდ, მომზადების შემდეგ ხდება მათი ინვესტორისათვის ” შეფუთვა ” – ინვესტორისათვის უფრო გასაგები და მიმზიდველი რომ გახდეს. მრავალი იდეა თუ მოქმედი ბიზნესი შეიძლება სწრაფად განვითარებულიყო და და მოგებაც მოეტანა, ავტორებს საკმარისი თანხები რომ ქონოდათ. ასეთ შემთხვევაში ერთ-ერთ გამოსავალია ინვესტორის მოზიდვა. თუმცა, ამის გაკეთება არცთუ

Read More

საწარმოს საფინანსო ანალიზი 577 235 400

საწარმოს საფინანსო ანალიზი ➤ თქვენი საწარმოსათვის ➤ 577 235 400

საწარმოს საფინანსო ანალიზს  დიდ ფირმებში ატარებენ , ამავე ფირმის ეკონომიკური ან ფინანსური განყოფილება, რომელსაც შეუძლია გააკეთოს ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი. თუ ფირმა დიდი არაა, ასეთ სიტუაციაში, საწარმოს საფინანსო ანალიზი -სათვის აუდიტორული კომპანიიდან სპეციალისტს მოიწვევენ ხოლმე. მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია დამკვეთის ბალანსსა და იმაზე, დამკვეთი რა სახის საქმიანობას ეწევა. აუდიტორული კომპანიის ანალიტიკოსები გამოთვლიან  ფინანსურ მაჩვენებლებს იმის შესასწავლად,

Read More

ფინანსური საქმიანობის ანალიზის ძირითადი მიმართულებები

ფინანსური საქმიანობის ანალიზის ძირითადი მიმართულებები

ფინანსური საქმიანობის ანალიზის ჩატარების ძირითადი მიზანია, ობიექტურად შეფასდეს: მათი გადახდისუნარიანობა, საფინანსო მდგრადობა, საქმიანი აქტივობა და საქმიანობის ეფექტურობა. აუდიტორები  ფინანსური საქმიანობის ანალიზს ატარებენ შემდეგი მიმართულებებით:  საწარმოს სამეურნეო საშუალებათა ჯამი;  ძირითადი საშუალებების აქტიური წილი;  ცვეთის კოეფიციენტი;  სწრაფად რეალიზებადი აქტივების ხვედრითი წილი;  საიჯარო ძირითადი საშუალებების წილი;  დებიტორული დავალიანების ხვედრითი წილი და სხვა. ფინანსური საქმიანობის ანალიზი (საფინანსო მდგომარეობის ანალიზი,

Read More

საბუღალტრო აღრიცხვა ფინანსური ანალიზის პროცესში

საბუღალტრო აღრიცხვა ფინანსური ანალიზის პროცესში

საბუღალტრო აღრიცხვა ფინანსური ანალიზის პროცესის ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტია. სააღრიცხვო მონაცემებს მიეკუთვნება: საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების, სტატისტიკური აღრიცხვისა და ანგარიშგების, ოპერატიული აღრიცხვისა და ანგარიშგების მონაცემები. საბუღალტრო აღრიცხვის სტრუქტურა საბუღალტრო აღრიცხვის ინფორმაცია, რომელსაც ფინანსური ანალიზის პროცესში იყენებენ, ანალიზის სუბიექტებთან და მიზნებთან მიმართებაში, იყოფა: ა) ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების, ასევე – ბ) მმართველობითი აღრიცხვის მონაცემებად. საბუღალტო  აღრიცხვის, ფინანსური

Read More

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის მიზანი

ძირითადი მიზანი ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის დროს

 ანალიზის ძირითადი მიზანი -ა იმ მაჩვენებლების მიღება, რომლებიც იძლევა ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის, კაპიტალისა და პროდუქციის რენტაბელობის ობიექტურ სურათს. ანალიზის ჩატარებისას ობიექტურად ფასდება: • გადახდისუნარიანობა; • ლიკვიდურობა; • ფინანსური მდგრადობა; • საქმიანი და საინვესტიციო აქტივობა; • საინვესტიციო მიმზიდველობა; • ორგანიზაციის საქმიანობის ეფექტურობა. ამასთან, კლიენტს შეიძლება აინტერესებდეს არა მარტო საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა, არამედ მისი უახლოესი და გრძელვადიანი პერსპექტივები. ზოგჯერ, თვითონ ხელმძღვანელს

Read More

ფინანსური მდგომარეობა ➯ ანალიზი და მართვა ➯ 577 235 400

ფინანსური მდგომარეობა საწარმოში მუდმივი ანალიზის ობიექტი უნდა იყოს. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში რომ გადავრჩეთ და არ დავუშვათ საწარმოს გაკოტრება, კარგად უნდა ვიცოდეთ: როგორ ვმართოთ ფინანსური რესურსები, როგორი სტრუქტურა უნდა ჰქონდეს კაპიტალს — შემადგენლობისა და წარმოშობის წყაროს მიხედვით, რა წილს უნდა შეადგენდეს, ერთის მხრივ, საკუთარი და მეორეს მხრივ, ნასესხები საშუალებები. კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა — ეს არის კომპანიის

Read More

ფინანსური ანალიზი საწარმოებში

ფინანსური ანალიზი საწარმოში პერიოდულად უნდა ჩატარდეს

ვისი კომპეტენციაა საწარმოს საფინანსო ანალიზი ? ფინანსურ ანალიზს აღრიცხვის სპეციალისტთა კომპეტენციას მიაკუთვნებენ, მაგრამ, როგორც წესი, იგი არ შედის აღრიცხვის რიგითი სპეციალისტის მოვალეობებში; თუმცა, ზოგ შემთხვევაში, იქმნება აუცილებლობა, ფინანსური ანალიზი ბუღალტერმა ჩაატაროს, რაც არასწორია. ჩვენი ქვეყნისთვის დამახასიათებელი ერთ-ერთი თავისებურებაა, რომ ხშირად ურთიერთობები ერთმანეთისადმი ნდობას ეფუძნება, თუნდაც საქმე ეხებოდეს ბიზნესს. ამგვარი დამოკიდებულებები მანამდე გრძელდება-ხოლმე, სანამ სიტუაცია კრიტიკული არ გახდება.

Read More

დაგვიკავშირდით თუკი ეძებთ ინვესტორს

ინვესტორის ძიება ➤ მომსახურებები ➤ 577 235 400

ინვესტორის ძიება ხანგძლივი და რთული პროცესია. თეორიულად , ინვესტორის ძიება იწყება ბიზნეს-გეგმის საბოლოოდ მომზადების შემდეგ. კარგი ბიზნეს-გეგმა ინვესტიციის მოზიდვის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი ელემენტია. რეალობაში, ბიზნეს-გეგმის წინასწარ მომზადება ყოველთვის არ ხერხდება და მზადდება მხოლოდ საინვესტიციო წინადადება. კვალიფიციურად შედგენილმა საინვესტიციო წინადადებამ, პირველ ეტაპზე შეიძლება შეცვალოს ბიზნეს-გეგმა. ეს მანამ, ვიდრე მოლაპარაკებები სერიოზულ ხასიათს მიიღებს. ამ პოსტთან ერთად აუცილებლად გაეცანით პოსტს ➤ ინვესტორთა მოძიება   ინვესტორის ძიება. ეტაპები ინვესტორის ძიების პროცესი, პირობითად

Read More