ფინანსური საქმიანობის ანალიზის ძირითადი მიმართულებები

ფინანსური საქმიანობის ანალიზის ჩატარების ძირითადი მიზანია, ობიექტურად შეფასდეს: მათი გადახდისუნარიანობა, საფინანსო მდგრადობა, საქმიანი აქტივობა და საქმიანობის ეფექტურობა.

აუდიტორები  ფინანსური საქმიანობის ანალიზს ატარებენ შემდეგი მიმართულებებით:

 საწარმოს სამეურნეო საშუალებათა ჯამი;
 ძირითადი საშუალებების აქტიური წილი;
 ცვეთის კოეფიციენტი;
 სწრაფად რეალიზებადი აქტივების ხვედრითი წილი;
 საიჯარო ძირითადი საშუალებების წილი;
 დებიტორული დავალიანების ხვედრითი წილი და სხვა.
ფინანსური საქმიანობის ანალიზი (საფინანსო მდგომარეობის ანალიზი, ფინანსურ-ეკონომიკური საქმიანობის ანალიზი) ითვლება ფინანსური მენეჯმენტის შემადგენელ ნაწილად, რომელსაც გააცნია შემდეგი ძირითადი ფუნქციები:
 მოთხოვნადი რესურსების მოზიდვა და ფინანსირების იმ სქემის რეალიზება, რომელიც უზრუნველყოფს ავანსირებული კაპიტალის მინიმალურ ღირებულებას;
 საწარმოს აქტივების მართვა, რაც ხელს უწყობს მაქსიმალური მოგების მიღებას — დასაშვები დონის რისკის პირობებში;
 მიმდინარე და გრძელვადიანი გადახდისუნარიანობის უზრუნველყოფა;
 მყარი ურთიერთობების ჩამოყალიბება და განვითარება აქციონერებთან, კონტრაგენტებთან, ბანკებთან და სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებთან;
 გადაწყვეტილებების მიღება, ინვესტიციებთან დაკავშირებით და იმ საინვესტიციო პროექტების მართვა, რომლებიც ხელს უწყობს მესაკუთრეთა კეთილდღეობის ზრდას.

უნდა ვიცოდეთ, რომ საფინანსო საქმიანობის ანალიზი წარმოადგენს ფინანსურ-ეკონომიკური საქმიანობის შემადგენელ ელემენტს, რომელიც, თავის მხრივ, ფინანსურ-სამეურნეო საქმიანობის ანალიზის შემადგენელი ნაწილია.

ორგანიზაციის ეკონომიკური პოტენციალი შეიძლება დახასიათდეს ორგვარად :

ა) საწარმოს ქონებრივი მდგომარეობათა პოზიციიდან და
ბ) მისი ფინანსური მდგომარეობის პოზიციიდან.

ფინანსურ-სამეურნეო საქმიანობის ეს ორივე მხარე ურთიერთდაკავშირებულია — ქონების არარაციონალურმა სტრუქტურამ, მისმა უხარისხო შემადგენლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ფინანსური მდგო მარეობის გაუარესება და პირიქით.

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის მდგრადობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული იმაზე, ფინანსური რესურსები რამდენად სწორად და მიზანმიმართულადაა დაბანდებული საწარმოს აქტივებში. საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში აქტივების სიდიდე, მათი სტრუქტურა განიცდის მუდმივ ცვლილებებს. საწარმოს საშუალებების სტრუქტურასა და მათ წყაროებში მიმდინარე ხარისხობრივი ცვლილებების შესახებ, ასევე ამ ცვლილებათა დინამიკის შესახებ მეტ-ნაკლებად საერთო წარმოდგენა შეიძლება მივიღოთ ფინანსური ანგარიშგების ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ანალიზის მეშვეობით.

საწარმოს ქონებრივი მდგომარე ობის ხარისხობრივი ცვლილებებისა და მისი პროგრესულობის ხარისხის კრიტერიუმებად იყენებენ ისეთ მაჩვენებლებს, როგორებიცაა:

 საწარმოს სამეურნეო საშუალებათა ჯამი;
 ძირითადი საშუალებების აქტიური წილი;
 ცვეთის კოეფიციენტი;
 სწრაფად რეალიზებადი აქტივების ხვედრითი წილი;
 საიჯარო ძირითადი საშუალებების წილი;
 დებიტორული დავალიანების ხვედრითი წილი და სხვა.
ფინანსური საქმიანობის ანალიზი (ფინანსური მდგომარე ობის ანალიზი, ფინანსურ-ეკონომიკური საქმიანობის ანალიზი) ითვლება ფინანსური მენეჯმენტის შემადგენელ ნაწილად, რომელსაც გააცნია შემდეგი ძირითადი ფუნქციები:
 მოთხოვნადი რესურსების მოზიდვა და ფინანსირების იმ სქემის რეალიზება, რომელიც უზრუნველყოფს ავანსირებული კაპიტალის მინიმალურ ღირებულებას;
 საწარმოს აქტივების მართვა, რაც ხელს უწყობს მაქსიმალური მოგების მიღებას — დასაშვები დონის რისკის პირობებში;
 მიმდინარე და გრძელვადიანი გადახდისუნარიანობის უზრუნველყოფა;
 მყარი ურთიერთობების ჩამოყალიბება და განვითარება აქციონერებთან, კონტრაგენტებთან, ბანკებთან და სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებთან;
 გადაწყვეტილებების მიღება, ინვესტიციებთან დაკავშირებით და იმ საინვესტიციო პროექტების მართვა, რომლებიც ხელს უწყობს მესაკუთრეთა კეთილდღეობის ზრდას.

ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, უნდა დავასკვნათ, რომ ფინანსური ანალიზი (ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი, ფინანსურ-ეკონომიკური საქმიანობის ანალიზი) წარმოადგენს კომპანიის მართვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ბლოკს, რომელიც პირდაპირ გავლენას ახდენს ბიზნესის წარმატებაზე.


გადასვლა პროფ. ლევან შენგელიას წიგნის „საწარმოთა საფინანსო ანალიზი“ სხვა პარაგრაფებზე :
0. საწარმოს ფინანსური ანალიზი
1. ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი
– ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის ძირითადი მიზანი
2. ფინანსური (საბუღალტრო) ანგარიშგების ანალიზი
3. ფინანსური საქმიანობის ანალიზის ძირითადი მიმართულებები
4. კომერციული წინადადება❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადება და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
    skype- medgeo.net


❖ იხილეთ აგრეთვე :
– ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება
– იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
– 1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
– შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)
–  იურიდიული პორტალი  
 

.
ფინანსური საქმიანობის ანალიზის ძირითადი მიმართულებები
Facebook Comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share this...