მეღვინეობა / ღვინის ტურიზმის ბიზნეს გეგმები 577 235 400

მეღვინეობა / ღვინის ტურიზმის ბიზნეს გეგმები -ს მომზადება  577 235 400 , სკაიპი- medgeo . net , ელფოსტა Caumednet@gmail

მეღვინეობა და ღვინის ტურიზმის სფერო სტრუქტურულად ძალიან განტოტვილი სფეროა.
ამ სფეროში მრავალი, ერთმანეთისაგან  მკვეთრად განსხვავებული ნიშა არსებობს. შესაბამისად – ყველა ბიზნეს-გეგმა ინდივიდიალური, თავისი ნიშის სპეციფიკაზე ორიენტირებულია.

რა ტიპის ბიზნეს გეგმები არსებობს მეღვინეობა და ღვინის ტურიზმის სფეროში ?

მევენახეობის სფერო
ღვინის ქარხნები, მარნები 
სპირტიანი სასმელები
გაყიდვა შიდა ბაზარზე
გაყიდვა გარე ბაზარზე
ღვინის ტურიზმი
მაღაზიები, დეგუსტ -რესტორნები


 მეღვინეობა / ღვინის ტურიზმის ბიზნეს გეგმები -ს შეკვეთა და აგრეთვე სხვა მიმართულებების 

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

● ინფორმაციების უწყვეტი მოძიება და მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ
თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა
ბიზნეს იდეების შემუშავება და წარმოდგენილების შეფასება

საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე
საგრანტო, ლიზინგის , შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება , მათ შორის- ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება.
● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში
ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება
● საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება
დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში
კოლსანტინგული სერვისები საქართველოში ინვესტიციის გაკეთების მსურველთათვის- დაგეხმარებით შეარჩიოთ თქვენზე მისადაგებული საინვესტიციო ობიექტი
● სპეციალური სერვისები უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებისა და მათ შთამომავალთათვის 1 , 2 , 3 ,

ბიზნეს გეგმების მომზადება მევენახეობა - მეღვინეობისა და თვინის ტურიზმის სფეროებში 577 235 400

ბიზნეს-გეგმის მაგალითი მეღვინეობა -ში .

მკითხველისათვის უფრო თვალნათლივი რომ იყოს რა სამუშაოები ტარდება ბიზნეს-გეგმის მომზადების დროს, მოგვყავს ღვინის საწარმოს ერთ-ერთი ბიზნეს -გეგმის სარჩევი:

ღვინის წარმოების ბიზნეს-გეგმა

 1. პროექტის რეზიუმე
 2. შეთავაზებული პროექტის არსი
  • პროექტის საერთო აღწერა
  • სავარაუდო პროდუქციის აღწერა – ქართული ღვინო
  • პროექტის მონაწილეების შესახებ ინფორმაცია
  • პროექტის ადგილმდებარეობა
 3. მარკეტინგული გეგმა
  • მსოფლიოში ღვინის ბაზრის საერთო მიმოხილვა
  • მომხმარებლების ანალიზი. მომხმარებლების სეგმენტაცია
  • პოტენციური კონკურენტების განხილვა
  • ბაზარზე ფასების ფორმირება
 4. საორგანიზაციო გეგმა
  • პერსონალის გეგმა
  • მუშაობის გეგმა-განრიგი პროექტის მიხედვით
  • დაფინანსების წყაროები, ფორმები და პირობები
 5. საწარმოო გეგმა
  • სასოფლო-სამეურნეო მიწები
  • შენობა-ნაგებობების აღწერა
  • ღვინის წარმოებისთვის საჭირო აღჭურვილობის აღწერა
  • ყურძნის ტექნიკური სორტების ზრდის პროცესის აღწერა
  • ღვინის წარმოების ტექნოლოგია
   • წითელი ღვინის წარმოების ტექნოლოგია
   • თეთრი ღვინის წარმოების ტექნოლოგია
  • ნედლეული, მასალები და სხვა კომპონენტები
 6. ფინანსური გეგმა
  • საწყისი მონაცემები და ვარაუდები
  • ნომენკლატურა და ფასები
  • საინვესტიციო ხარჯები
  • საწყისი კაპიტალის საჭიროება
  • საგადასახადო დაქვითვები
  • საოპერაციო ხარჯები (მუდმივი და ცვალებადი)
  • გაყიდვების გეგმა
  • შემოსავლების გაანგარიშება
  • მოგებისა და ზარალის პროგნოზი
  • ფინანსური საშუალებების მოძრაობის პროგნოზი
  • პროექტის ეფექტურობის ანალიზი
   • პროექტის ეფექტურობის შეფასების მეთოდი
   • პროექტის ეფექტურობის მაჩვენებლები
 1. პროექტის რისკების ანალიზი
  • რისკების ხარისხიანი ანალიზი
  • რისკების რაოდენობრივი ანალიზი
 2. დანართი
  • ღვინის წარმოების მთლიანი ციკლისთვის საჭირო აღჭურვილობის კომერციული შეთავაზება
  • ფინანსური საშუალებების მოძრაობის ანგარიში თვეების მიხედვით, დოლარი

ინფორმაცია პროექტის შემსრულებლის შესახე

დანართი (დიაგრამები, სქემები, სურათები)


სურათი 1.1 ინვესტიციების საჭირო მოცულობა
სურათი 1.2 პროექტის დაფინანსების სტრუქტურა კრედიტის პროცენტის გათვალისწინების და ქეშ-ფლოს დეფიციტის გარეშე, %
სურათი 1.3 პროექტის NPV (ამჟამინდელი სრული ღირებულება) ცხრილი
სურათი 3.1 …-…წლებში საქართველოში მთლიანად შეგროვილი ყურძენი, ათასი ტონა
სურათი 3.2 საქართველოში ყურძნის ღვინის წარმოება, მილიონი დოლარი
სურათი 3.3 ყურძნის ღვინის ნატურალური სახით იმპორტი, ტონა
სურათი 3.4 საქართველოში ღვინის ბაზრის სტრუქტურა, %
სურათი 3.5 ღვინის მომხმარებელთა ჯგუფები (კომერციული სფერო)
სურათი 3.6 ბოთლი ღვინის ფასის სტრუქტურა
სურათი 4.1 პროექტის რეალიზაციის ცხრილი
სურათი 4.2 პროექტის დაფინანსების სტრუქტურა, %
სურათი 5.3 წითელი, ნახევრადმშრალი სუფრის ღვინის წარმოების ტექნოლოგიური სქემა
სურათი 5.4 წითელი სუფრის ღვინის მასალების წარმოების აპარატურულ-ტექნოლოგიური სქემა
სურათი 5.5 თეთრი, სუფრის ნახევრადტკბილი ღვინის წარმოების ტექნოლოგიური სქემა
სურათი 5.6 რთველის ღვინოებისთვის თეთრი სუფრის ღვინის მასალების წარმოების აპარატურულ-ტექნოლოგიური სქემა
სურათი 6.1 პროექტში ინვესტიციების სტრუქტურა, %
სურათი 6.2 ქარხნის საწარმოო მოცულობაში გადასვლის განრიგ
სურათი 6.3 პროექტის NPV (ამჟამინდელი სრული ღირებულება) ცხრილი


დანართი (ცხრილები)

ცხრილი 1.1 პროექტის რეალიზაციის ცხრილი
ცხრილი 1.2 ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები
ცხრილი 3.1 ღვინოების კლასიფიკაცია
ცხრილი 3.2 ბაზრის მოცულობის, მოხმარებაში იმპორტის წილის, წარმოებაში ექსპორტის წილის გაანგარიშება
ცხრილი 3.3 ღვინის გამყიდველი სავაჭრო ქსელების კლასიფიკაცია
ცხრილი 3.4 საქართველოში ღვინის მთლიანი ციკლის მსხვილი მწარმოებლები
ცხრილი 3.5 ყურძნის ღვინის მწარმოებლების ფასები
ცხრილი 4.1 პერსონალი და ხელფასი
ცხრილი 4.2 პროექტის რეალიზაციის ეტაპები
ცხრილი 4.3 დაკრედიტების პირობები
ცხრილი 5.1 საკუთარი ვენახის ორგანიზაციის პარამეტრები
ცხრილი 5.2 შენობა-ნაგებობების სტრუქტურა
ცხრილი 5.3 ყურძნის კულტურის შესარჩევი სამუშაოების სტაბილური ღირებულება
ცხრილი 5.4 ყურძნის კულტურის მოვლის სამუშაოების (ნაყოფის გამოსხმამდე) სტანდარტული ღირებულება
ცხრილი 5.5 ნახევრადტკბილი (50გ/დმ3 შაქარი) ღვინის წარმოებისთვის ნედლეულისა და მასალების საჭიროება (დაახლოებითი მონაცემები)
ცხრილი 6.1 საკუთარი კაპიტალის ღირებულების განსაზღვრა
ცხრილი 6.2 დისკონტირების შემოთავაზების განსაზღვრა
ცხრილი 6.3 ნომენკლატურა და ფასები
ცხრილი 6.4 პროექტის საინვესტიციო ხარჯები, ათასი დოლარი
ცხრილი 6.5 პროექტის საგადასახადო გარემო და შენატანები
ცხრილი 6.6 მუდმივი ხარჯები,  ათასი დოლარი
ცხრილი 6.7 შესასყიდი ნედლეულის მოცულობა და ღირებულება წელიწადში
ცხრილი 6.8 ცვალებადი ხარჯები, ათასი დოლარი
ცხრილი 6.9 გაყიდვების გეგმა წლების მიხედვით, ბოთლები
ცხრილი 6.10 მოგების გეგმა წლების მიხედვით, ათასი დოლარი
ცხრილი 6.11 მოგებისა და ზარალის ანგარიში, ათასი დოლარი
ცხრილი 6.12 ფულადი საშუალებების მოძრაობის პროგნოზი, ათასი დოლარი
ცხრილი 6.13 ინვესტიციების ეფექტურობის მაჩვენებელები
ცხრილი 7.1 პროექტის ძირითადი რისკები
ცხრილი 7.2 მგრძნობელობის ანალიზი


ბმები:

საინვესტიციო სივრცის სიახლეები
წარმატებული ბიზნეს გეგმები
ბიზნეს გეგმების სოციალურ ქსელებში
ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება
სასტუმროს ბიზნეს გეგმის მომზადება და აუტსორსინგი
სასტუმროების დაპროექტება და ბიზნეს-გეგმების მომზადება
ქეითერული  ბიზნეს გეგმები
რესტორნის ბიზნეს გეგმები და აუტსორსინგი 
სასმელები , ქორწილი , ფურშეტი,  კულინარია
–   იურიდიული პორტალი

.

Facebook Comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share this...