საწარმოთა საფინანსო ანალიზი ბიზნეს-გეგმაში 577 235 400

საწარმოთა საფინანსო ანალიზი ბიზნეს-გეგმაში.
მეთოდური მითითებები  (ლინკები) წარმოადგენს ამონარიდებს   პროფ.ლევან შენგელიას სახელმძღვანელოებიდან. საავტორო უფლებები დაცულია.

საწარმოთა საფინანსო ანალიზი ბიზნეს-გეგმაში

1. ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი
– ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის ძირითადი მიზანი
2. ფინანსური (საბუღალტრო) ანგარიშგების ანალიზი 
3. ფინანსური საქმიანობის ანალიზის ძირითადი მიმართულებები
4. ფინანსური ანალიზი თქვენი საწარმოსათვის

საწარმოთა საფინანსო ანალიზი ბიზნეს-გეგმაში

ჩვენი სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
  ● ინფორმაციების მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ
  ● საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე
  ● საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-
  გეგმების მომზადება
  ● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში
  ● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება
  ● საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება
  ● დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში

ამონარიდი იზოლდა ჭელიძის სახელმძღვანელოდან “ფინანსური ანალიზი”

ფინანსური ანალიზი არსებითად წლიური ფინანსური ანგარიშგების ანალიზის მეთოდიკას წარმოადგენს.
როგორც ცნობილია, საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლები გარდა ფინანსური მენეჯმენტისა, საწარმოს გარეთ იმყოფებიან.
ესენია:
— ინვესტორები,
— კრედიტორები,
— საფინანსო დაწესებულებები,
— სამთავრობო სტრუქტურები,
— საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლები (მეცნიერები, პოლიტიკოსები, ჟურნალისტებიდა სხვები).

ფინანსური ანგარიშგების ინფორმაციის საფუძველზე ფასდება საწარმოსა და მისი მენეჯერების მუშაობის საბოლოო შედეგები. მაგრამ, საწარმოთახელმძღვანელობა მხოლოდ ფინანსური ანგარიშგების ანალიზის ჩატარებით არ კმაყოფილდება. იგი უფრო ღრმა და დეტალურ ანალიზს ატარებს მმართველობითი აღრიცხვის ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც გარეთ არ ქვეყნდება და გარკვეულწილად კომერციული საიდუმლოების სფეროს მიეკუთვნება.
როგორიცაა:
—  ცალკეული სახის პროდუქციის თვითღირებულების სტრუქტურული ანალიზი,
— პასუხისმგებლობის ცენტრების ანგარიშგების ანალიზი,
— მზა პროდუქციის ხარისხიანობის ანალიზი, სამუშაო დროის გამოყენების ანალიზი,
— თითოეული სახის ნედლეულის (მასალის) გამოყენების მდგომარეობა,
— საწარმოო სიმძლავრეების გამოყენების ეფექტიანობა და სხვა.
ამდენად, ანალიზის მიზნების შესაბამისად, საწარმოს ეკონომიკური ანალიზი შეიძლება ორ ურთიერთდაკავშირებულ ნაწილად დაიყოს: საწარმოო და ფინანსური ანალიზი.

საწარმოო ეკონომიკური ანალიზი მმართველობითი აღრიცხვის ინფორმაციას ეყრდნობა. ამიტომ, საწარმოო ეკონომიკურ ანალიზს მმართველობით ანალიზსაც უწოდებენ. ფინანსური
ანალიზი კი ფინანსური ანგარიშგების ინფორმაციის შესწავლას ახდენს.ყოველი საწარმოს ინვესტორები და კრედიტორები გარკვეულ რისკს ეწევიან დროზე დაიბრუნებენ თუ არა პროცენტებს, დივიდენდებს და გასესხებულ თანხებს. რისკების შემცირების მიზნით, საწარმოები (კომპანიები, ბანკები და ა.შ.) გამუდმებით სწავლობენ ერთმანეთის ფინანსურ ანგარიშგებას მათი ფინასური მდგომარეობის შეფასების მიზნით, რათა მიიღონ სწორი გადაწყვეტილებები, ენდონ თუ არა ერთმანეთს და დაამყარონ თუ არა
საქმიანი ურთიერთობები ერთმანეთთან.

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

Facebook Comments