პალეტის წარმოების ბიზნეს გეგმა . სადემოსტრაციო

პალეტის წარმოების ბიზნეს გეგმა -თა მომზადება და სადემოსტრაციო ვერსია  577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com 

ბიზნეს გეგმისა და სადემოსტრაციო ვერსიის შეკვეთა 

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :
ბიზნეს იდეების მოძიება
● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება 

● ინფორმაცია საგრანტო კონკურესების შესახებ
● საგრანტო განაცხადების შევსება
● საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება

უმეტეს შემთხვევებში, ჩვენ შეგვიძლია წარმოების ტექნოლოგიური გეგმის მომზადებაც. 

პალეტის სადემოსტრაციო ბიზნეს გეგმის შინაარსი

ანოტაცია

1.ზოგადი ნაწილი

1.1. პროექტის  აქტუალობა  ბიზნესის,  ეკოლოგიისა  და  სოციალური თვალსაზრისით
1.2. პალეტის წარმოების ტექნოლოგია და ქართული პალეტის ტექნოლოგიური  ნიშები: ა)  წვის დროისა და თანაბრობის რეგულირება ბ)  ინდივიდიალური შეკვეთების დაკმაყოფილების შესაძლებლობა

2.პროდუქციის წარმოება

2.1 .  პალეტის საწარმოს შექმნის ეტაპები
2.2   მოთხოვნები შენობის მიმართ და მომზადების ღირებულება
2.3.  საწარმოო ტექნოლოგია  და ტექნოლოგიური ხაზის  შერჩევის  კრიტერიუმები                                        
2.4 . პერსონალი და მომსახურებები

3.პროდუქციის რეალიზაცია

3.1  რეალიზაცია უცხოეთის ბაზარზე
3.2 რეკლამა უცხოეთში
3.3 შიდა ბაზარი

4.საფინანსო გათვლები და უკუგება

4.1 ძირითადი კაპიტალური ხარჯები ($)
4.2 საწარმოო და მარკეტინგული  ხარჯები ($)
4.3 კაპიტალური, საწარმოო და მარკეტინგული ხარჯების ჯამი
4.4 ხარჯები ჯამურად , მოგების გადასახადების გარდა
4.5 ინვესტიციის უკუგება

 5. რისკების შეფასება და შემცირების გზები

5.1 რისკები, გამოწვეული პროდუქციის რეალიზაციით
5.2 ნედლეულის მომარაგებაში შეფერხების რისკები

5.3 მენეჯმენტის ხარისხით გამოწვეული რისკები
5.4 ქონებრივი რისკები

 დანართები :

დანართი 1. შენობის სქემა
დანართი 2. ტექნოლოგიური ხაზის სქემა
დანართი 3. პალეტი. საინფორმაციო სურათები

პალეტის წარმოების ბიზნეს გეგმა  –  ანოტაცია

პალეტის უწოდებენ  ნახერხისა და სხვა ნარჩენებისაგან (ქერქი, ტოტები) დამზადებულ საწვავ მასალას  . პალეტის  წარმოება ერთ-ერთ ყველაზე მომგებიან ბიზნეს-მიმართულებად ითვლება, სტაბილური , მზარდი ბაზრით.

წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს ნახერხისა  და წვრილი ტოტებისაგან პალეტის წარმოებას სვანეთში. ანალოგიური საწარმო, რომელიც ევროსტანდარტების
პროდუქციას აწარმოებს ამიერკავკასიაში არ არსებობს.

ინვესტიციის ჯამური მოცულობაა –   740 755  $
სავარაუდო მოგება 12 თვის მანძილზე    –    782 766   $
ამდენად, ინვესტიცია დაფარული იქნება 12 თვის განმავლობაში.

პალეტის წარმოება წარმოადგენს ხის დამუშავების ტექნოლოგიისა და მენეჯმენტის  განვითარების  ეტაპს . ამდენად ფაქტი, რომ საწარმო იქმნება უკვე მომქმედი ხის დამამუშავებელი საწარმოს ბაზაზე ზრდის პროექტის მდგრადობას.

პროექტს , გარდა ეკონომიკურისა აქვს მნიშვნელოვანი სოციალური და ეკოლოგიური ეფექტი.

სოციალური თვალსაზრისით : პროექტი დაასაქმებს 15 ადამიანს , აგრეთვე – სტიმულს მისცემს ენერგოტევადი რამდენიმე მცირე საწარმოს განვითარებას სვანეთში .

ეკოლოგიური თვალსაზრისით : სვანეთში ყოველწლიურად  გროვდება 100 000 მ/3  ნახერხი . ეს მასა ჩაედინება ენგურში და აბინძურებს ბუნებას. გადაიჭრება
100 000 მ/3 ნარჩენის უტილიზაციის პრობლემა.

პროექტის  აქტუალობა  ბიზნესის,  ეკოლოგიისა  და  სოციალური თვალსაზრისით

პალეტზე  მაღალი მოთხოვნაა  ევროპაში . მოთხოვნას  განაპირობებს უსაფრთხოება, ეკონომიურობა , სისუფთავე , შენახვისა და ტრანსპორტირების სიიოლე და სიიაფე.
პალეტის  წარმოება ერთ-ერთ ყველაზე მომგებიან ბიზნეს-მიმართულებად ითვლება, სტაბილური , მზარდი ბაზრით.

პალეტის წარმოებას აქვს დიდი ეკოლოგიური მნიშვნელობაც. ერთის მხრივ, იგი ახდენს ნარჩენების უტილიზაციას, მეორეს მხრივ – იწვის მავნე გამონაბოლქვებისა და ნარჩენების გარეშე და არ აბინძურებს გარემოს.

წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს ნახერხისა  და წვრილი ტოტებისაგან პალეტის წარმოებას სვანეთში. ანალოგიური საწარმო, რომელიც ევროსტანდარტების
პროდუქციას აწარმოებს ამიერკავკასიაში არ არსებობს.

სვანეთში ყოველწლიურად  გროვდება 100 000 მ/3  ნახერხი . ამჟამად დაგროვილი მარაგები შეადგენს  დაახლოებით 50 000 მ/3.  მისგან შესაძლებელია დაახლოებით
15  000 ტონა პალეტის წარმოება. საბითუმო სარელიაზაციო ფასი შეადგენს 330 $.

პროექტი , გადაჭრის ძალიან მნიშვნელოვან , ეკოლოგიურ პრობლებას .ამჟამად ნახერხის ეს მასა თანდათან ჩაედინება ენგურში და აზიანებს ბუნებას.

პროექტის სოციალური ეფექტი გამოიხატება უშუალოდ პალეტის წარმოებაში დასაქმებულ პირთა რაოდენობით (15  კაცი) და აგრეთვე გვერდითი ეფექტით – პალეტის წარმოება სტიმულს მისცემს ისეთი საწარმოების  განვითარებას რეგიონში,რომელთა ნარჩენები გადამუშავდება პალეტის და ამდენად, უფრო რენტაბელურს ხდის მათ. აგრეთვე- ენერგოტევადი საწარმოების შექმნას სვანეთში.

პალეტის წარმოების ბიზნეს გეგმა . სადემოსტრაციო

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები

Facebook Comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share this...