Category Archives: გლოსარიუმი

გირაო და გარანტიები

გირაო და გარანტიები (Collateral) სესხის დაბრუნების რა გარანტიები აქვს ბანკს? რა შეგიძლიათ მას შესთავაზოთ დეფოლტის შემთხვევაში? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა შეიძლება ფულადი ნაკადების მიმოქცევის პროგნოზსა და აქტივების ჩამონათვალზე დაყრდნობით. ძირითადად, ბანკი მოითხოვს პერსონალურ გარანტიებს ძირითადი თანხისათვის. თანხის დაბრუნების სხვა წყაროებთან ერთად, პერსონალური გარანტია უჩვენებს თქვენს პირად დაინტერესებას ბიზნესში.   წყარო : http://bizideebi.blogspot.com/ ჩვენი სერვისები: ტელეფონზე

Read More

შესაძლებლობა

შესაძლებლობა (Capacity) როგორია თქვენი სესხის გადახდის შესაძლებლობა? როგორ იქნება საკრედიტო რესურსები გამოყენებული? როგორ იქნება დაბრუნებული? პასუხები ამ კითხვებზე მოიპოვება თქვენს ფინანსურ ანგარიშებში, განსაკუთრებით, ფულადი ნაკადების მიმოქცევის უწყისში, მოგება-ზარალის უწყისში და პირადი და კორპორაციული გადასახადების გადახდების მიხედვით. წყარო : http://bizideebi.blogspot.com/ ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას ჩვენი სერვისები: ტელეფონზე 577 235 400 ,

Read More

კაპიტალი

კაპიტალი (Chapital) გაქვთ თუ არა თქვენი მოთხოვნების ადეკვატური რესურსები? საიმედოა თუ არა თქვენი აქტივები? აქვს თუ არა თქვენს ბიზნესს დადებითი საკუთარი კაპიტალი? არის თუ არა თქვენი პირადი ფინანსური ანგარიშები მყარი? წყარო : http://bizideebi.blogspot.com/ ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას ჩვენი სერვისები: ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ

Read More

ოვერდრაფტი

ოვერდრაფტი არის კომპანიის საბრუნავი აქტივების მოკლევადიანი დაფინანსება და იგი გამოიყენება ფულადი სახსრების მოკლევადიანი დეფიციტის დაფარვის მიზნით. დეფიციტის მიზეზი შეიძლება იყოს მარაგების შეძენა საქონლის რეალიზაციიდან მისაღები თანხის მოლოდინში, კრედიტორებთან ანგარიშსწორებისა და დებიტორებისაგან თანხების მიღების ვადების სხვაობა ან შემოსავლების სეზონური ცვალებადობა.  ოვერდრაფტი შეიძლება იყოს: – ერთჯერადი და საოპერაციო ანუ მიზნობრივი; – რევოლვერული ანუ განახლებადი. იმისათვის, რომ ბანკმა

Read More

საკრედიტო ხაზი

საკრედიტო ხაზი გულისხმობს დაკრედიტების ისეთ მექანიზმს, როდესაც მსესხებელს შეუძლია პერიოდულად აითვისოს და დაფაროს საკრედიტო რესურსები, ისე რომ მისმა ჯამურმა დავალიანებამ ბანკის მიმართ არ გადააჭარბოს საკრედიტო ხაზის თანხას. ამ შემთხვევაში კომპანიის მიერ თავისუფალი სახსრების აკუმულირების უნარი უნდა დასტურდებოდეს საბანკო ანგარიშებზე მაღალი ბრუნვითა და ბიზნესსალაროში სტაბილური ნაშთის არსებობით. წყარო : http://bizideebi.blogspot.com/ ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი

Read More

გრძელვადიანი სესხი

გრძელვადიანი სესხი – გრძელვადიანად მიჩნეულია 18 თვიდან 10 წლამდე და უფრო გრძელვადიანი სესხები. ძირითადად გამოიყენება საბრუნავი საშუალებების დასაფინანსებლად, ფიქსირებული აქტივების შესაძენად ან კომპანიის ლიკვიდურობის გასაუმჯობესებლად, კერძოდ, როდესაც საჭიროა გრძელვადიანი ვალდებულებების რეფინანსირება ან კრედიტორებისა და სხვა ვალდებულებების გადახდა. შედარებით მსხვილი კომპანიებისათვის, რომელთაც პერიოდულად უჩნდებათ თავისუფალი ფულადი სახსრები, მაგრამ ამავე დროს პერიოდულად სჭირდებათ დამატებითი საბრუნავი საშუალებები მიმდინარე

Read More

პროექტის განხორციელების შესაძლებლობის შესწავლა

პროექტის განხორციელების შესაძლებლობის შესწავლა (Feasibility Study): საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვითა და სხვა კვლევებით მოცემული პროექტის შესრულების შესაძლებლობის ანალიზი. ასეთი კვლევა ცხადყოფს პროექტის შესაძლებლობისა და საჭიროების არეს, შეიძლება ჩატარდეს განაცხადის წარდგენამდე, მის გასამაგრებლად.  წყარო : http://bizideebi.blogspot.com/ ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას ჩვენი სერვისები: ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com

Read More

ფინანსური უწყისი

ფინანსური უწყისი (Financial Statement): წერილობითი ანგარიში ორგანიზაციის ან კერძო პირის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ. კერძო პირისთვის ეს შეიძლება იყოს აქტივებისა და ვალდებულებების მარტივი ჩამონათვალი, ორგანიზაციის შემთხვევაში კი მოიცავს საბალანსო უწყისს, მოგება-ზარალის უწყისს, ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისს და საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების შესახებ ანგარიშს.  წყარო : http://bizideebi.blogspot.com/ ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას ჩვენი სერვისები:

Read More

ლიკვიდურობა

ლიკვიდურობა (Liquidity): აღნიშნავს ბიზნესის მოქნილობას, თუ რამდენად ადვილად შეუძლია საწარმოს აქტივებს, გარდაიქმნას ნაღდ ფულად დანაკარგების გარეშე. თუ საწარმოს მიმდინარე აქტივებს არ შეუძლია გარდაიქმნას ნაღდ ფულად მიმდინარე ვალდებულებების დასაფარად, საწარმო არალიკვიდურად ითვლება.   მოგება-ზარალი უწყისი (Income Statement ): გვიჩვენებს შემოსავლებისა და ხარჯების მდგომარეობას დროის მოცემულ პერიოდში. წყარო : http://bizideebi.blogspot.com/ ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ.

Read More

რენტაბელობის ზღვარი

რენტაბელობის ზღვარი (Break-Even Point): ათვლის წერტილი, რომლის დროსაც მთლიანი შემოსავალი უდრის გასავლის საერთო თანხას. ამ წერტილის ქვემოთ საწარმო რენტაბელურია, ხოლო ქვემოთ – ზარალშია. წყარო : http://bizideebi.blogspot.com/ ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას      სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ ❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,      skype- medgeo.net 

Read More