Category Archives: გლოსარიუმი

გირაო და გარანტიები

გირაო და გარანტიები (Collateral) სესხის დაბრუნების რა გარანტიები აქვს ბანკს? რა შეგიძლიათ მას შესთავაზოთ დეფოლტის შემთხვევაში? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა შეიძლება ფულადი ნაკადების მიმოქცევის პროგნოზსა და აქტივების ჩამონათვალზე დაყრდნობით. ძირითადად, ბანკი მოითხოვს პერსონალურ გარანტიებს ძირითადი თანხისათვის. თანხის დაბრუნების სხვა წყაროებთან ერთად, პერსონალური გარანტია უჩვენებს თქვენს პირად დაინტერესებას ბიზნესში.   წყარო : http://bizideebi.blogspot.com/ ჩვენი სერვისები: ტელეფონზე

Read More

შესაძლებლობა

შესაძლებლობა (Capacity) როგორია თქვენი სესხის გადახდის შესაძლებლობა? როგორ იქნება საკრედიტო რესურსები გამოყენებული? როგორ იქნება დაბრუნებული? პასუხები ამ კითხვებზე მოიპოვება თქვენს ფინანსურ ანგარიშებში, განსაკუთრებით, ფულადი ნაკადების მიმოქცევის უწყისში, მოგება-ზარალის უწყისში და პირადი და კორპორაციული გადასახადების გადახდების მიხედვით. წყარო : http://bizideebi.blogspot.com/ ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას ჩვენი სერვისები: ტელეფონზე 577 235 400 ,

Read More

კაპიტალი

კაპიტალი (Chapital) გაქვთ თუ არა თქვენი მოთხოვნების ადეკვატური რესურსები? საიმედოა თუ არა თქვენი აქტივები? აქვს თუ არა თქვენს ბიზნესს დადებითი საკუთარი კაპიტალი? არის თუ არა თქვენი პირადი ფინანსური ანგარიშები მყარი? წყარო : http://bizideebi.blogspot.com/ ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას ჩვენი სერვისები: ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ

Read More

ოვერდრაფტი

ოვერდრაფტი არის კომპანიის საბრუნავი აქტივების მოკლევადიანი დაფინანსება და იგი გამოიყენება ფულადი სახსრების მოკლევადიანი დეფიციტის დაფარვის მიზნით. დეფიციტის მიზეზი შეიძლება იყოს მარაგების შეძენა საქონლის რეალიზაციიდან მისაღები თანხის მოლოდინში, კრედიტორებთან ანგარიშსწორებისა და დებიტორებისაგან თანხების მიღების ვადების სხვაობა ან შემოსავლების სეზონური ცვალებადობა.  ოვერდრაფტი შეიძლება იყოს: – ერთჯერადი და საოპერაციო ანუ მიზნობრივი; – რევოლვერული ანუ განახლებადი. იმისათვის, რომ ბანკმა

Read More

საკრედიტო ხაზი

საკრედიტო ხაზი გულისხმობს დაკრედიტების ისეთ მექანიზმს, როდესაც მსესხებელს შეუძლია პერიოდულად აითვისოს და დაფაროს საკრედიტო რესურსები, ისე რომ მისმა ჯამურმა დავალიანებამ ბანკის მიმართ არ გადააჭარბოს საკრედიტო ხაზის თანხას. ამ შემთხვევაში კომპანიის მიერ თავისუფალი სახსრების აკუმულირების უნარი უნდა დასტურდებოდეს საბანკო ანგარიშებზე მაღალი ბრუნვითა და ბიზნესსალაროში სტაბილური ნაშთის არსებობით. წყარო : http://bizideebi.blogspot.com/ ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი

Read More

გრძელვადიანი სესხი

გრძელვადიანი სესხი – გრძელვადიანად მიჩნეულია 18 თვიდან 10 წლამდე და უფრო გრძელვადიანი სესხები. ძირითადად გამოიყენება საბრუნავი საშუალებების დასაფინანსებლად, ფიქსირებული აქტივების შესაძენად ან კომპანიის ლიკვიდურობის გასაუმჯობესებლად, კერძოდ, როდესაც საჭიროა გრძელვადიანი ვალდებულებების რეფინანსირება ან კრედიტორებისა და სხვა ვალდებულებების გადახდა. შედარებით მსხვილი კომპანიებისათვის, რომელთაც პერიოდულად უჩნდებათ თავისუფალი ფულადი სახსრები, მაგრამ ამავე დროს პერიოდულად სჭირდებათ დამატებითი საბრუნავი საშუალებები მიმდინარე

Read More

პროექტის განხორციელების შესაძლებლობის შესწავლა

პროექტის განხორციელების შესაძლებლობის შესწავლა (Feasibility Study): საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვითა და სხვა კვლევებით მოცემული პროექტის შესრულების შესაძლებლობის ანალიზი. ასეთი კვლევა ცხადყოფს პროექტის შესაძლებლობისა და საჭიროების არეს, შეიძლება ჩატარდეს განაცხადის წარდგენამდე, მის გასამაგრებლად.  წყარო : http://bizideebi.blogspot.com/ ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას ჩვენი სერვისები: ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com

Read More

ფინანსური უწყისი

ფინანსური უწყისი (Financial Statement): წერილობითი ანგარიში ორგანიზაციის ან კერძო პირის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ. კერძო პირისთვის ეს შეიძლება იყოს აქტივებისა და ვალდებულებების მარტივი ჩამონათვალი, ორგანიზაციის შემთხვევაში კი მოიცავს საბალანსო უწყისს, მოგება-ზარალის უწყისს, ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისს და საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების შესახებ ანგარიშს.  წყარო : http://bizideebi.blogspot.com/ ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას ჩვენი სერვისები:

Read More

ლიკვიდურობა

ლიკვიდურობა (Liquidity): აღნიშნავს ბიზნესის მოქნილობას, თუ რამდენად ადვილად შეუძლია საწარმოს აქტივებს, გარდაიქმნას ნაღდ ფულად დანაკარგების გარეშე. თუ საწარმოს მიმდინარე აქტივებს არ შეუძლია გარდაიქმნას ნაღდ ფულად მიმდინარე ვალდებულებების დასაფარად, საწარმო არალიკვიდურად ითვლება.   მოგება-ზარალი უწყისი (Income Statement ): გვიჩვენებს შემოსავლებისა და ხარჯების მდგომარეობას დროის მოცემულ პერიოდში. წყარო : http://bizideebi.blogspot.com/ ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ.

Read More

რენტაბელობის ზღვარი

რენტაბელობის ზღვარი (Break-Even Point): ათვლის წერტილი, რომლის დროსაც მთლიანი შემოსავალი უდრის გასავლის საერთო თანხას. ამ წერტილის ქვემოთ საწარმო რენტაბელურია, ხოლო ქვემოთ – ზარალშია. წყარო : http://bizideebi.blogspot.com/ ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას      სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ ❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,      skype- medgeo.net 

Read More

საბალანსო უწყისი

საბალანსო უწყისი (Balance Sheet): მუხლობრივი უწყისი, რომელიც წარმოადგენს მთლიანი აქტივების, ვალდებულებებისა და კაპიტალის ჩამონათვალს და გვიჩვენებს ბიზნესის ფინანსურ მდგომარეობას დროის მოცემულ მომენტში. წყარო : http://bizideebi.blogspot.com/ ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას      სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ ❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,      skype- medgeo.net  ❖

Read More

საკუთარი კაპიტალი

საკუთარი კაპიტალი (Net Worth): კომპანიის მფლობელის ან კომპანიის კაპიტალის ღირებულება დროის მოცემულ მომენტში. გამოიანგარიშება ვალდებულებებსა (რა გმართებთ) და აქტივებს (რა გაქვთ) შორის სხვაობით. მოგება (Profit): გაყიდვის შედეგად მიღებული თანხიდან გადასახადებისა და ხარჯების გადახდის შემდეგ დარჩენილი თანხა, რომელიც გამოიყენება ბიზნესისთვის ან ნაწილდება მფლობელებს შორის.  წყარო : http://bizideebi.blogspot.com/ . ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან

Read More

აქტივები . განმარტებითი ლექსიკონი ბიზნეს-გეგმებისათვის

აქტივები (Assets): ბალანსის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც გვიჩვენებს კომპანიის ძირითად და საბრუნავ საშუალებებს. იგი შეიძლება იყოს ნაღდი ფული, ძირითადი ფონდები, მატერიალურ-საწარმოო მარაგები, დებიტორული დავალიანება და სხვა. წყარო : http://bizideebi.blogspot.com/ გაეცანით აგრეთვე : აქტივ ები აქტივ ების რენტაბელურობა აქტივ ების დარჩენილი ღირებულება აქტივ ების საბაზრო ღირებულება მიმდინარე აქტივ ების რენტაბელურობა აქტივ ების რენტაბელურობა საკუთარი ფიქსირებული აქტივ ები სუფთა

Read More

ინოვაციური პროგრამა

🎓 ინოვაციური პროგრამა . ბიზნეს გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი

ინოვაციური პროგრამა (სახელმწიფო, სახელმწიფოთშორისი, რეგიონული, რეგიონათშორისო) – ინოვაციური პროექტების და ღონისძიებების კომპლექსი, პრინციპულად ახალი სახის პროდუქტის (ტექნოლოგიების) რაციონალურად ათვისებისა და გავრცელების ამოცანის ეფექტურად გადაწყვეტისათვის, რომელშიც განსაზღვრულია რესურსები, შემსრულებლები და შესრულების თარიღები. წყარო: საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამა / ა. თვალჭრელიძე, ა. სილაგაძე, გ. ქეშელაშვილი, დ. გეგია; [რედ.: ვლადიმერ პაპავა [და სხვ.]]; მდგრადი განვითარების საერთაშ. ფონდი-საქართველო, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. – თბ.: ნეკერი,

Read More

ინოვაციურად აქტიური საწარმოები. ბიზნეს გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი

ინოვაციურად აქტიური საწარმოები – საწარმოები, რომლებიც ახორციელებენ ახალი ან/და გაუმჯობესებული პროდუქტის, ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება-დანერგვას ან ინოვაციური საქმიანობის სხვა სახეობებს. წყარო: საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამა / ა. თვალჭრელიძე, ა. სილაგაძე, გ. ქეშელაშვილი, დ. გეგია; [რედ.: ვლადიმერ პაპავა [და სხვ.]]; მდგრადი განვითარების საერთაშ. ფონდი-საქართველო, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. – თბ.: ნეკერი, 2011. – 314გვ. : ცხრ., ნახ., ფოტ.;

Read More

ინოვაციური ინფრასტრუქტურა. ბიზნეს გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი

ინოვაციური ინფრასტრუქტურა – ორგანიზაციები, რომლებსაც შესწევთ უნარი უზრუნველყონ ინოვაციური საქმიანობა (ინოვაციური-ტექნიკური ცენტრები, ტექნოლოგიური ინკუბატორები, ტექნოპარკები, სასწავლო-ბიზნეს ცენტრები და სხვა ცენტრები წყარო: საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამა / ა. თვალჭრელიძე, ა. სილაგაძე, გ. ქეშელაშვილი, დ. გეგია; [რედ.: ვლადიმერ პაპავა [და სხვ.]]; მდგრადი განვითარების საერთაშ. ფონდი-საქართველო, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. – თბ.: ნეკერი, 2011. – 314გვ. : ცხრ., ნახ.,

Read More

ინოვაციური სფერო. ბიზნეს გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი

ინოვაციური სფერო – ინოვაციური პროდუქტის მწარმოებლისა და მომხმარებლის მოქმედების არეალი, რომელიც მოიცავს ინოვაციის შექმნას და გავრცელებას; წყარო: საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამა / ა. თვალჭრელიძე, ა. სილაგაძე, გ. ქეშელაშვილი, დ. გეგია; [რედ.: ვლადიმერ პაპავა [და სხვ.]]; მდგრადი განვითარების საერთაშ. ფონდი-საქართველო, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. – თბ.: ნეკერი, 2011. – 314გვ. : ცხრ., ნახ., ფოტ.; 20სმ.. – დანართები:

Read More

სახელმწიფო ინოვაციური პოლიტიკა და ინოვაციური ბიზნეს გეგმები

სახელმწიფო ინოვაციური პოლიტიკა სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია, რომელიც განსაზღვრავს ინოვაციების დარგში სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების საქმიანობის მიზნებს, მიმართულებებს და მეთოდებს. ინოვაციური პოლიტიკის ძირითად ამოცანას თანამედროვე ეტაპზე წარმოადგენს ისეთი სისტემის შექმნა, რომელიც შეძლებს სამამულო ინტელექტუალური პოლიტიკისა და თანამედროვე ტექნიკისა და ტექნოლოგიების მიღწევების გამოყენებას კონკურენტუნარიანი პროდუქციის საწარმოებლად. წყარო: საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამა / ა. თვალჭრელიძე, ა. სილაგაძე, გ. ქეშელაშვილი,

Read More

ინოვაციური პოტენციალი. ბიზნეს გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი

ინოვაციური პოტენციალი – (საწარმოს, დარგის, სახელმწიფოს) – ინოვაციური საქმიანობის განხორციელებაში მონაწილე სხვადასხვა სახის რესურსების ერთობლიობა. ინოვაციური პოტენციალი ეყრდნობა ინტელექტუალურ, მეცნიერულ-ტექნიკურ, საწარმოო, მატერიალურ და ფინანსურ პოტენციალებს. წყარო: საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამა / ა. თვალჭრელიძე, ა. სილაგაძე, გ. ქეშელაშვილი, დ. გეგია; [რედ.: ვლადიმერ პაპავა [და სხვ.]]; მდგრადი განვითარების საერთაშ. ფონდი-საქართველო, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. – თბ.: ნეკერი, 2011. – 314გვ.

Read More

ინოვაციური საქმიანობა. ბიზნეს გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი

ინოვაციური საქმიანობა – ინოვაციურ საქმიანობას გადამწყვეტი მნიშნველობა აქვს წარმოების ტექნოლოგიური დონისა და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების საქმეში. ინოვაციური საქმიანობა მიმართულია სამეცნიერო კვლევებისა და დამუშავებების შედეგების გამოყენებაზე ახალი ან სრუყოფილი საქონლისა თუ მომსახურეობის მიღების, მათი წარმოების წესისა და შიგა და საგარეო ბაზარზე შემდგომი ეფექტიანი რეალიზაციის მიზნით. წყარო: საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამა / ა. თვალჭრელიძე, ა. სილაგაძე, გ. ქეშელაშვილი,

Read More

ინოვაციური პროცესი. ბიზნეს გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი

ინოვაციური პროცესი მეცნიერული ცოდნის ინოვაციებად გარდაქმნის პროცესია. იგი მთლიანობაში მოიაზრება, როგორც საქმიანობა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალ შესაძლებლობათა მუდმივ ძიებას, დასმული ამოცანების გადასაწყვეტად სხვადასხვა რესურსული წყაროების გამოძებნას, მოზიდვას და კვლავწარმოებით პროცესში ჩართვას. ინოვაციური პროცესი გულისხმობს ასევე მეცნიერებატევადი, კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოებას ახალი მიდგომებისა და ტექნოლოგიების საშუალებით. წყარო: საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამა / ა. თვალჭრელიძე, ა. სილაგაძე, გ. ქეშელაშვილი, დ.

Read More

ინოვაციური ბიზნეს გეგმები

🎓 ინოვაცია . ბიზნეს გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი

ინოვაცია (ახალშემონაღები) გულისხმობს შექმნილი სიახლის პრაქტიკაში გამოყენებას. ინოვაციური ბიზნეს გეგმები -ს მომზადება 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ინოვაცია (ახალშემონაღები) ახალი, ეფექტიანი პროდუქტის (მომსახურეობის) მიღების, მათი წარმოების წესის და შემდგომში შიგა და საგარეო ბაზარზე რეალიზაციის პროცესის შედეგია. იგი არის შემოქმედებითი პროცესის დამასრულებელი ეტაპი, მისი პრაქტიკაში განხორციელების თვალსაზრისით. თუ შემოქმედება გულისხმობს სიახლის შექმნას, ინოვაციის შინაარსში იგულისხმება შექმნილი

Read More

პასტერიზებული ღვინო

პასტერიზებული ღვინო, Пастеризованное вино პასტერიზებული ღვინო – არის ღვინო, რომელმაც დამზადების პროცესში განიცადა მოკლევადიანი შეთბობა უჟანგბადო პირობებში 55-75გრადუს ტემპერატურაზე. ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას      სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ ❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,      skype- medgeo.net  ❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები : — ბიზნეს-გეგმების

Read More

ღვინის პასტერიზაცია

ღვინის პასტერიზაცია, Пастеризация вина ღვინის პასტერიზაცია – გაფუჭებული ან გაფუჭებისკენ მიდრეკილი ღვინოების თერმული დამუშავებაა, რომელიც მათ ანიჭებს გამძლეობას ოქსიდაციური პროცესების მიმართ. გარდა ამისა, პასტერიზაცია აჩქარებს დაღვინების პროცესს. . ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას      სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ ❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,     

Read More

ღვინო ბოთლში პასტერიზაციით

ღვინო ბოთლში პასტერიზაციით, Вино бутылочной пастеризации ღვინო ბოთლის პასტერიზაციით – არის ღვინო, რომელიც გადის სითბურ გადამუშავებას ბოთლში ჩამოსხმის შემდეგ, მიკრობიოლოგიური დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით. . ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას      სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ ❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,      skype- medgeo.net  ❖

Read More

პასტერიზაცია

პასტერიზაცია, Пастеризация პასტერიზაცია – არის თხევად საკვებ პროდუქტებში მიკროორგანიზმების განადგურება, ხანგრძლივი ერთჯერადი 100გრადუსამდე გაცხელების საშუალებით. . ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას      სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ ❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,      skype- medgeo.net  ❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები : — ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება

Read More

წარმოქმნილი ფასი

წარმოქმნილი ფასი, Воссозданная цена, Re-created price წარმოქმნილი ფასი – არის ფასი, რომელიც ანგარიშდება ნედლეულის და მასალების ღირებულების, საქონლის დამუშავებისა და დამზადების ხარჯების, საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯების, ასევე მოგების საფუძველზე. ჩვეულებრივ, ასეთი ანგარიში გამოიყენება უცხო საქონლის დემპინგური ფასის მიხედვით გაყიდვის ფაქტის განსასაზღვრად. . ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას      სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ

Read More

შიდა ფასი

შიდა ფასი, Внутренняя цена, Domestic price, Domestic value, Inner price შიდა ფასი – საქონლის ან მომსახურების გასაყიდი ფასია მათი წარმოების ან წარმოშობის ქვეყანაში. შიდა ფასი განისაზღვრება მოთხოვნის და შეთავაზების თანაფარდობით. . ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას      სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ ❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 ,

Read More

ბაზისური ფასი

ბაზისური ფასი, Базисная цена, Base price ბაზისური ფასი – ხარისხის ფიქსირებული პარამეტრების მქონე განსაზღვრული საქონლის ფასია, რომელიც დგინდება სასწრაფო საბირჟო შეთანხმების გაფორმების მომენტში. ჩვეულებრივ, ბაზრის კონიუნქტურის ცვლილების დროს ბაზისური ფასი ინარჩუნებს სტაბილურობას, შეღავათები და ფასდაკლებები კი მნიშვნელოვნად იცვლება. . ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას      სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ ❖ ბიზნეს გეგმების

Read More

საბაზისო ფასი

საბაზისო ფასი, Базисная цена, Base price, Basic price, Basis price საბაზისო ფასი – ერთი ფიქსირებული წლის ფასის, რომელიც მიჩნეულია მუდმივად და გამოიყენება მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების დინამიკის გაანგარიშებისთვის. . . ❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას      სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ ❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,     

Read More