ტექნოლოგიების ძიება , საწარმოო ხაზების შედარებითი ანალიზი

ტექნოლოგიების ძიება აქტუალური  თემაა.
დღეს, მეწარმეებს ასეულობით ფირმა თავაზობს თავის ტექნოლოგიებსა და ტექნიკურ ხაზებს. ყველა ეს შეთავაზება საუკეთესოდაა შეფუთული და საკმაოდ ძნელია მათ შორის არჩევანის გაკეთება. 

მეცნიერები, სპეციალისტები , დამოუკიდებელი ექსპერტები გთავაზობთ ტექნოლოგიების და ტექნიკის მოძიებას , შედარებითი ანალიზის გაკეთებას და მასალების მომზადებას რათა ოპტიმალური არჩევანი გააკეთოთ.
ტექნოლოგიების ძიება – ს გთავაზობთ პრაქტიკულად ყველა სფეროში.

რატომ უნდა ჩაატარებინოთ ტექნოლოგიების შედარებითი ანალიზი დამოუკიდებელ ექსპერტებს ?

იმიტომ, რომ ეს ძალიან დიდ მოგებას მოგცემთ  როგორც ტექნოლოგიის შესყიდვის, ასევე ექსპლოატაციის პერიოდში. ჩვენ შეგვიძლია ამის ათეულობით მაგალითი მოგიყვანოთ.

ტელეფონზე  577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა ,
 ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება 
●  ტექნოლოგიების და ტექნიკის შედარებითი ანალიზი   
● ინფორმაცია საგრანტო კონკურესების შესახებ
● საგრანტო განაცხადების შევსება
● საგრანტო , სალიზინგო , შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს – გეგმების მომზადება

ანალიზის მეთოდები

კონკრეტული ანალიტიკური საქმიანობის თავისებურებები წინასწარ განსაზღვრავენ მისი განხორციელების მეთოდების სპეციფიკას. ანალიზის მეთოდის დამახასიათებელი თავისებურებებია: მაჩვენებლების სისტემის გამოყენება, რომელიც მთლიანად ახასიათებს ეკონომიკურ საქმიანობას; ამ მაჩვენებლების ცვლილებების გამომწვევი მიზეზების შესწავლა; მათ შორის ურთიერთკავშირის გამოვლენა და გაზომვა სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.

ანალიზის ნებისმიერი მეთოდი შეიცავს ისეთ მომენტებს, როგორიცაა:

 • ანალიზის მიზანი და ამოცანა;
 • ანალიზის ობიექტები;
 • მაჩვენებლების სისტემა, რომლის დახმარებითაც გამოიკვლევა ანალიზის თითოეული ობიექტი;
 • შესასწავლი ობიექტების კვლევის მეთოდების აღწერა;
 • ანალიზისთვის საჭირო მონაცემების წყაროები;
 • ბრძანება ანალიზის ორგანიზებისთვის;
 • ბრძანება ანალიზის შედეგების გასაფორმებლად;
 • ანალიზის შედეგების მომხმარებლები.

ეკონომიკური საქმიანობის ანალიზის მეთოდიკის უმთავრესი ელემენტებია ტექნიკური  ხრიკები და ანალიზის მეთოდები.
მათ შორის შეიძლება გამოვყოთ ტრადიციული და არატრადიციული.

ტრადიციულ მეთოდებსა და ხრიკებს შეიძლება მივაკუთვნოთ:

 • ჰორიზონტალური (ტრენდული) მეთოდი;
 • ვერტიკალური (სტრუქტურული) მეთოდი;
 • შედარების მეთოდი;
 • დაჯგუფების მეთოდი;
 • ბალანსური მეთოდი;
 • გრაფიკული მეთოდი;
 • ფაქტორული ანალიზის მეთოდები და ხრიკები.

არატრადიციულ მეთოდებსა და ხრიკებს შეიძლება მივაკუთვნოთ:

 • ფუნქციონალურ-ღირებულებითი ანალიზის მეთოდები და ხრიკები;
 • მარგინალური ანალიზის მეთოდები და ხრიკები;
 • ევრისტიკული მეთოდები და ხრიკები;
 • ხაზოვანი პროგრამირების მეთოდები.

შევჩერდეთ ზოგიერთი მათგანის დეტალურ დახასიათებაზე.

შედარებითი მეთოდი გულისხმობს:

 • მაჩვენებლების ფაქტობრივი მნიშვნელობის შედარებას გეგმიურთან მათი შესრულების ხარისხის განსაზღვრისთვის;
 • დაანგარიშებული მაჩვენებლების შედარება წინა პერიოდის ამავე მაჩვენებლებთან ანალიზირებული ობიექტების ზომის, ხასიათისა და ცვლილებების ტემპის განსაზღვრისთვის;
 • მიღებული შედეგების შედარება საშუალოტერიტორიულ მაჩვენებლებთან ადგილის განსაზღვრისთვის

ტექნოლოგიების და ტექნიკური საშუალებების მოძიება და შედარებითი ანალიზი 577 235 400


❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებისა და კონსულტაციებისათვის: 577 235 400 , Caumednet@gmail.com, skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე :
—  ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
—  იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
—  დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
—  1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
—  შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
—  ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
—  საგრანტო განაცხადის შევსება
–   იურიდიული პორტალი
–   კრიზისული და პოსტკრიზისული ბიზნეს-გეგმების მომზადება

.

Facebook Comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share this...