მესაქონლეობის ფერმის ბიზნეს გეგმა -თა მომზადება 577 235 400

მესაქონლეობის ფერმის ბიზნეს გეგმა -თა მომზადება  577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com

მესაქონლეობის ფერმების ბიზნეს გეგმა -თა ტიპები

მესაქონლების ფერმების მრავალი ტიპი არსებობს. მაგალითად: მერძეული, მეხორცული, საჯიშე და ა.შ.
ფერმები განსხვავდება ჯიშების, საკვები ბაზის და სხვა მრავალი პარამეტრით.
ყველა შემთხვევაში უნდა ვეცადოთ გამოვავლინოთ ის ინდივიდიალური ნიშები, რომლებიც თვითღირებულებას შეამცირებს.
ქვემოთ მოგვყავს მასალები, ჩვენს მიერ შექმნილი, მესაქონლეობის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ბიზნეს-გეგმიდან

ბიზნეს გეგმების შეკვეთა

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება 

● ინფორმაცია საგრანტო კონკურესების შესახებ
● საგრანტო განაცხადების შევსება
● საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება

უმეტეს შემთხვევებში, ჩვენ შეგვიძლია წარმოების ტექნოლოგიური გეგმის მომზადებაც. 

მესაქონლეობის ფერმის ბიზნეს გეგმა . მერძეობის ტიპი . შინაარსი

            შინაარსი
 • სარჩევი . ცხრილების სია. სურათების სია
 • რეზიუმე
 • შესავალი
 1. პროექტის კონცეფცია  და უნიკალობა
 2. პროდუქტის აღწერა (მომსახურება)
 3. წარმოების პროგრამა
 4. მარკეტინგი, პროდუქციის რეალიზაცია
  1.  მარკეტინგული სტრატეგია
      4.2.  ძირითადი პროდუქცია
      4.3.  ბაზარი
      4.4.  პროდუქციის კონკურენტუნარიანობა
      4.5.  ძირითადი და პოტენციური კონკურენტები
      4.6.  ბაზრის განვითარების პროგნოზული შეფასება,
 5. სარძევე ჯიშის საქონლის შერჩევა-შესყიდვა და ნახირის ფორმირება
 6. ტექნიკური და ტექნოლოგიური დაგეგმვა
  1 ტექნოლოგიური პროგრესი
  6.2 მერძეული ნახირის რეპროდუქციის ორგანიზაცია
  6.3 .მეცხოველეობის ფერმის (120 ძროხიანი) აშენების წინა საპროექტო
         წინადადებები
         6.3.1 ტექნოლოგიური პარამეტრების გაანგარიშება
         6.3. 2 საქონლის  განთავსების სქემური გადაწყვეტის შემუშავება
         6.3. 3 მოსაწველი სარძევე ბლოკი
                 6.3. 3.1 მოსაწველი განყოფილება მოსაწველი დანადგარით
                 6.3. 3.2 სარძევე განყოფილება
         6.3.4 სამშობიარო განყოფილება ხბოების საპროფილაქტიკოთი
         6.3.5 ხბოს სადგომი
  6.4  ტექნიკა და ინვენტარი
  6.5 ფერმაში მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგიის ძირითადი
  განთავსება და ტექნოლოგიური აღჭურვილობის ჩამონათვალი.

  6.6 ფერმაში ოპტიმალური მიკროკლიმატის შექმნის გადაწყვეტა
  6.7  საკვების წარმოების ორგანიზაცია და მისი დამზადების ტექნოლოგია
         6.7 .1 კვების რაციონის ზოგადი სტრუქტურა

         6.7.2 საძოვრის ორგანიზება
         6.7.3 გოგრა ,ძირხვენები და მარცვლეული სხვა ერთწლოვანი კულტურები 
                  საკვებად
         6.7.4 სილოსი
         6.7.5 თივა
         6.7.6 ტექნიკა
         6.7.7  საკვების მოცულობები ბაგური კვების პერიოდში
 7. ორგანიზაცია, მართვა და პერსონალი
 8. პროექტის რეალიზაცია
  • რეალიზაციის გეგმა
  • დანახარჯები პროექტის რეალიზაციისათვის
 9. ექსპლუატაციური ხარჯები
 10. საერთო და ადმინისტრაციული დანახარჯები
 11. დაფინანსების საჭიროება
 12. პროექტის ეფექტურობა
  12.1 Cash-flow – ს პროექტირება
  12.2 მოგების და ზარალის დაანგარიშება
  12.3 ბალანსის პროექტირება
  12.4 ფინანსური ინდიკატორები
 1. სოციალურ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური ზემოქმედება

             13.1 პროექტის სოციალურ-ეკონომიკური მნიშვნელობა
             13.2 გარემოზე ზემოქმედება

 1. ცხრილების ჩამონათვალისაბოლოო ვარიანტში გვერდზე მიაწერეთ გვერდის ნომერი
  ცხრილი 1 –  საერთო საინვესტიციო ხარჯები

  ცხრილი  2 –  პროექტის წილობრივი დაფინანსება
  ცხრილი  3 –  დაკრედიტების  პირობები
  ცხრილი  4 –  საქმიანობის ეფექტურობის მაჩვენებლები
  ცხრილი   5 – ინვესტირებული კაპიტალის სუფთა დისკონტირებული მოგება
  ცხრილი  6 – ნახირის მახასიათებლები წლების მიხედვით
  ცხრილი  7 –  რძის წარმოებისა და გაყიდვების პროგრამა წლებისა და თვეების 
                        მიხედვით
  ცხრილი  8  – პირუტყვის რაოდენობის ზრდა, ხვედრითი წონა, გენეტიკური
                         პოტენციალის განვითარება
  ცხრილი  9 –  რძის თვითღირებულება და სარეალიზაციო ფასი წლების მიხედვით
  ცხრილი 10  – მეწველი ნახირის ფორმირების გეგმა
  ცხრილი 11 – მეწველი ჯიშის  ხბორების  წლების მიხედვით
  ცხრილი 12 –  ნახირის საერთო სტრუქტურა
  ცხრილი 13 – პირუტყვის სადგომის ფართობის დაანგარიშება
  ცხრილი 14-  საკვები ბაზა დაგეგმვა
  ცხრილი 15 –  პროექტის რეალიზაციის კალენდარული გეგმა
  ცხრილი 16 –  ინვესტიციური დანახარჯები 2017 წელს
  ცხრილი 17 – ცვალებადი ხარჯები თვეში, დღგ-ს გარეშე
  ცხრილი 18 – თვეში საწარმოს საერთო და ადმინისტრაციული დანახარჯები
  ცხრილი 19 – შრომითი ანაზღაურების ხარჯების დაანგარიშება, ათასი ლარი
  ცხრილი 20  – პროექტის ინვესტიციები, ათასი ლარი

  ცხრილი 21  – 2017 წლის დაფინანსების პროგრამა, ათასი ლარი
  ცხრილი 22 – დაკრედიტების პირობები
  ცხრილი 23 – კრედიტის გადასახადები, ათასი ლარი
  ცხრილი 24 – რენტაბელურობის მაჩვენებლები
  ცხრილი 25 – ბალანსის კოეფიციენტები
  ცხრილი26 – პროექტის ფინანსური მაჩვენებლები
  ცხრილი 27 – პროექტის არაწამგებიანობის ანალიზი
  ცხრილი 28 – საგადასახადო დაქვითვების სიდიდე პროგნოზირების პერიოდის
                          მანძილზე (7 წელი)
  ცხრილი 29 – პროექტის ფარგლებში ბუნების დამცველი ღონისძიებების რეალიზაციის
                          გრაფიკი

15 . სურათები

საბოლოო ვარიანტში გვერდზე მიაწერეთ გვერდის ნომერი
სურათი 1. წარმოების ინფრასტრუქტურა
სურათი 2. რძის წარმოების გეგმა წლების მიხედვით მოცემულია გრაფიკზე
სურათი 3. თვითღირებულების და სეზონურობის შემცირების ღონისძიებები
სურათი 4. ფერმის ზოგადი სქემა
სურათი 5. ტექნიკა და ინვენტარი
სურათი 6. ფერმაში ოპტიმალური მიკროკლიმატის შექმნის გადაწყვეტა
სურათი 7. მართვის სტრუქტურა

დანართები
დანართი 1. კონფიდენციალობა

მესაქონლეობის ფერმის ბიზნეს გეგმა

 

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები

Facebook Comments