საგრანტო კონფერენცია „ბიზნესის იდეიდან გრანტამდე “ 

საგრანტო კონფერენცია „ბიზნესის იდეიდან გრანტამდე“  (Online კონფერენცია ) 

დისტანციური საგრანტო კონფერენცია მოიცავს:

●  მონაწილეები გაეცნობიან  შეღავათიანი დაფინანსებისა და გრანტების  ძირითად წყაროებს;
●  მიიღებენ  ინსტრუქციებს „როგორ დაწერონ ბიზნეს-გეგმა “ და, სურვილის შემთხვევაში, მოამზადონ  ბიზნეს გეგმები ;


დისტანციური საგრანტო კონფერენცია – განაცხადის გაკეთება

კონფერენციებში  მონაწილეობა ფასიანია.
მონაწილეობის მსურველებმა წინასწარ უნდა მოგვაწოდონ მოკლე ინფორმაცია

1. გვარი, სახელი
2. ელფოსტა (თუ გაქვთ)
3. ტელეფონი
4. სკაიპი (თუ გაქვთ)
5. ახლა იწყებთ ბიზნესს თუ აფართოვებთ
6. მოკლედ აღწერეთ ბიზნესის თემა, იდეა, რომლითაც ხართ დაინტერესებულნი
7. რა თანხის (რაოდენობა) მოძიებას ვარაუდობთ?
8. ემიგრანტებისათვის სექციის  მუშაობა  მიმდინარეობს ინტერნეტით (ინტერნეტ-კონფერენცია, ვებინარი) ხომ არ გირჩევნით მონაწილეობა მიიღოთ მუშაობის ამგვარ ფორმით
9. სექციების ჩამონათვალი და საორიენტაციო მასალები სექციების მონაწილეებისთვის იხილეთ: http://www.medgeo.net/2016/10/01/biznes-gegma-2/


კონტაქტი

Tel.:  577 235 400; e-mail: Caumednet@gmail.com; skype: medgeo.net


გთხოვთ წინასწარ გადახედეთ

★ ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება
★ 1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის
და გვაცნობეთ თქვენთვის საინტერესო  ბიზნეს-გეგმის დასახელება. თუკი ჩამონათვალში ასეთი  არ მოიძებნა, მოგვწერეთ  თქვენთვის საინტერესო სფერო/სფეროები და საკითხს შევისწავლით.


გაეცანით აგრეთვე:

★ ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება
★ 1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის
★ რა ღირს ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)
★ ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
★ ქეითერული ანუ დისტანციური კვების მიმართულების ბიზნეს-გეგმები
★ ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა) და კონსულტაციები ემიგრანტთათვის
★ სერვისები თქვენი ბიზნეს იდეის სარეალიზაციოდ


გრანტის დეფინიცია. ამონარიდი : http://www.civilin.org/faq.php?q=34

5.1. რა არის გრანტი?
გრანტი არის გრანტის გამცემის (დონორის) მიერ გრანტის მიმღებისათვის უსასყიდლოდ გადაცემული მიზნობრივი სახსრები ფულადი ან ნატურალური ფორმით, რომლებიც გამოიყენება კონკრეტული ჰუმანური, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევითი, ჯანმრთელობის დაცვის, კულტურული, სპორტული, ეკოლოგიური, სასოფლო-სამეურნეო განვითარებისა და სოციალური პროექტების, აგრეთვე სახელმწიფოებრივი ან საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროგრამების განხორციელებისათვის.
გრანტად ითვლება ასევე „ინოვაციების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ინოვაციური საქმიანობის განსახორციელებლად საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ გაცემული გრანტი. აგრეთვე იმ იურიდიულ პირებზე გაცემული სახსრები რომელთაც „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად მინიჭებული აქვთ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსი.
გარდამავალი ეტაპისთვის, გრანტად ითვლება ასევე საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − აწარმოე საქართველოში მიერ სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ნაწილის ფარგლებში მეწარმე სუბიექტზე/მეწარმე სუბიექტთა ჯგუფზე გაცემული სახსრები, საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილების მოქმედების ვადის განმავლობაში.
გრანტად არ ჩაითვლება სამეწარმეო მიზნების მისაღწევად გაცემული სახსრები და პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად გაცემული სახსრები.

5.2. ვინ შეიძლება იყოს გრანტის გამცემი ანუ დონორი?
5.3. რომელ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს გააჩნია გრანტის გაცემის უფლება?
5.4. ვინ შეიძლება იყოს გრანტის მიმღები?
5.5. როგორ ფორმდება დონორსა და გრანტის მიმღებს შორის გრანტის გაცემის პროცედურა?
5.6. დასაშვებია თუ არა გრანტის გამოყენება არა იმ მიზნებისათვის, რისთვისაც იგი გაიცა?
5.7. დასაშვებია თუ არა გრანტის სახით მიღებული ქონების რეალიზაცია?

დისტანციური საგრანტო კონფერენციები

.

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...