💡საინვესტიციო პროექტების მომზადება 577 235 400

საინვესტიციო პროექტების მომზადება  საქართველოში ბიზნესისათვის . 577 235 400 , Caumednet@gmail.com
◆  სტატიის ორიგინალი ქართულ ენაზეა. სხვა ენებზე მიეწოდება გუგლის ავტომატიური თარგმანი. ენების გადასართველი საიტის თავშია ◆

პროექტების უმეტესობა, რომელთა ინიციატორებს არ აქვთ საკმარისი გირაო , მაღალი ბრუნვა და დადებითი საკრედიტო ისტორია, უმეტეს შემთხვევაში, შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ საკუთარი წყაროებით ან კერძო ინვესტორებისა და ფონდების სახსრებით.

ინვესტორების მოსაზიდად  , აუცილებელიამისთვის  განსაკუთრებით მაღალი დონის ბიზნეს-გეგმის წარდგენა , რადგან მხოლოდ ბიზნეს-გეგმამ შეიძლება ინვესტორი დააინტერესოს. ამ შემთხვევაში, ხომ არა გაქვთ სხვა , რეალური მტკიცებულება, რომ თქვენი ბიზნესი წარმატებული იქნება.

ამდენად, პროექტის განხორციელება დიდწილად დამოკიდებულია ინვესტორებისთვის პროექტის წარდგენის წარმატებაზე. მაგრამ როგორ წყვეტენ ინვესტორები პროექტში მონაწილეობას და რა მოთხოვნებს აყენებენ?

პირველი კომუნიკაცია პოტენციურ ინვესტორთან

პირველი კომუნიკაცია პროექტის შესახებ ინვესტორთან ყველაზე ხშირად იწყება არა ბიზნეს გეგმით, არამედ საინვესტიციო თიზერით , რომელიც არის პროექტის მოკლე, მაგრამ მტკიცებულებითი ხასიათის მქონე  აღწერა 1-3 გვერდზე. მასში არაა ყველაფერი ნათქვამი , მაგრამ ისეა ტექტი შედგენილი დააინტერესოს ინვესტორი. თიზერის  წაკითხვა უნდა გაგრძელდეს არაუმეტეს 3-5 წუთისა.
თუ  თიზერმა  დააინტერესა ინვესტორი, ის დიდი ალბათობით ითხოვს ბიზნეს გეგმას ან პროექტის პრეზენტაციას ფინანსური მაჩვენებლებით შემდგომი განხილვისთვის. მაგრამ საინვესტიციო თიზერის შედგენისთვის, ნებისმიერ შემთხვევაში, მოგიწევთ ბიზნეს გეგმის შემუშავება, რადგან ის მოიცავს თიზერის შედგენისთვის საჭირო პროექტის ყველა საკითხს და ნიუანსს.

მეორე ეტაპი- ბიზნეს გეგმის შემუშავების მიზნები

დღეს ალბათ არც ერთი სერიოზული პროექტი არ ხორციელდება კარგად შემუშავებული ბიზნეს გეგმის ან ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის გარეშე. შეიძლება დიდხანს ვისაუბროთ ბიზნესის დაგეგმვის მიზანშეწონილობასა და ფორმებზე, მაგრამ არ შეიძლება არ დაგვეთანხმოთ, რომ საინვესტიციო პროექტზე წამოწყებამდე აუცილებელია გადაწყვიტოთ შემდეგი პარამეტრები:

❖ რომელ ბაზარზე ვგეგმავთ მუშაობას?
❖ რა არის დაუკმაყოფილებელი საჭიროება?
❖ რა პრობლემას წყვეტს პროდუქტი ან მომსახურება?
❖ ვინ არის ჩვენი სამიზნე აუდიტორია?
❖ რა რესურსები (პერსონალი, ფული, დრო, აქტივები, მარკეტინგი) არის საჭირო პროექტის განსახორციელებლად?
❖ რამდენად ეფექტური და ეკონომიკურად მიზანშეწონილი იქნება პროექტი?
❖ სად შემიძლია მივიღო ინვესტიციები და როდის შევძლებ მათ დაბრუნებას?

პროფესიონალურად შედგენილი ბიზნეს გეგმა უზრუნველყოფს პროექტის საბოლოო მიზნის და მისი მიღწევის სტრატეგიის მკაფიო გაგებას. რაც უფრო კარგად არის შედგენილი პროექტი, მით ნაკლები სიურპრიზები წარმოიქმნება მისი განხორციელებისას. ბიზნეს გეგმა არ არის შექმნილი თაროზე მტვრის მოსაგროვებლად. კარგი პროექტი არის დეტალური საგზაო რუკა.

როგორ შევადგინოთ ბიზნეს გეგმა ინვესტორებისთვის და მოვიზიდოთ დაფინანსება პროექტისთვის

ჩვენი გამოცდილებით, ბიზნეს გეგმის შემუშავება საჭიროა შემდეგ შემთხვევებში:

❖ ბანკში საინვესტიციო მიზნებისთვის დაკრედიტებისას;
❖ საინვესტიციო (ნაკლებად ხშირად მბრუნავი) სესხების მიღება სახელმწიფო მხარდამჭერი სტრუქტურებიდან;
❖ კერძო ინვესტორების, პარტნიორებისა და საინვესტიციო ფონდების მოზიდვა;
❖ განვითარების ფონდებში სუბსიდიების, გრანტების და სხვა სახის სახელმწიფო მხარდაჭერის მიღებისას;
❖ არსებული კომპანიების შიდა განვითარების მიზნების განსაზღვრა და ფორმალიზება (გაფართოება, ახალი პროექტების განხორციელება);
❖ სპეციალურ/სპეციალურ ეკონომიკურ ზონებში და ტერიტორიებზე, რომლებსაც აქვთ სპეციალური შეღავათიანი პირობები საქმიანობის წარმოებისთვის მიწის ნაკვეთების მოპოვებისა და სახელმწიფოს მიერ გათვალისწინებული სხვა სახის შეღავათების მოპოვების მიზნით მონაწილეთა რეესტრებში.

ინვესტორების მოთხოვნები ბიზნეს გეგმისადმი

ინვესტორებისთვის ბიზნეს გეგმის შედგენის დაწყებისას, ყველაზე ლოგიკურია, წარმოიდგინოთ თავი მათ ადგილას და გაიგოთ, კონკრეტულად რა აინტერესებთ მათ ყველაზე მეტად? აშკარაა ინვესტორის მთავარი ინტერესი – მიიღოს ინვესტიციის კარგი ანაზღაურება. ზოგადად, ბიზნეს გეგმამ ინვესტორებისთვის უნდა დაარწმუნოს ისინი, რომ პროექტი შედარებით უსაფრთხოა ინვესტიციებისთვის, რომ მას აქვს ზრდის პერსპექტივები და გამოიმუშავებს ფულადი სახსრების მზარდ ნაკადს, ადეკვატური რისკებით.

ამიტომ, თქვენი ბიზნეს გეგმის განხილვისას, ინვესტორები და პოტენციური პარტნიორები შეისწავლიან და შეაფასებენ შემდეგ პარამეტრებს:
❖ პროექტის განსახორციელებლად საჭირო ინვესტიციის ოდენობა.
❖ ფინანსური შედეგები (შემოსავლები, EBITDA, მოგება, მომგებიანობა).
❖ ინვესტიციის ეფექტურობა (FCF, NPV, IRR, PI, ანაზღაურება).
❖ პროგნოზები 3-5 წლის განმავლობაში (შემოსავლის ანგარიშგება, ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება).
❖ პროექტის განხორციელების გეგმა (სამოქმედო გეგმა ეტაპებისა და შუალედური შედეგების მითითებით).
❖ გუნდი, მისი გამოცდილება, კვალიფიკაცია და პროექტის განხორციელების უნარი.
❖ პროდუქტის, ბაზრისა და კონკურენციის პერსპექტივების ანალიზი: პროდუქტის/მომსახურების პოტენციალის, შერჩეულ ბაზარზე სარგებლისა და სიცოცხლისუნარიანობის შეფასება, ბაზრის ზომა და მარკეტინგული სტრატეგია.
❖ რისკების ანალიზი და მენეჯმენტის ქმედებები მათი წარმოშობის შემთხვევაში.
❖ გავლილი გზა: რა გაკეთდა უკვე, რა შედეგები იქნა მიღწეული, რეალური ან პოტენციური გაყიდვების არსებობა, სხვა მტკიცებულება იმისა, რომ პროდუქტი ან მომსახურება იქნება მოთხოვნადი

საინვესტიციო პროექტების მომზადება

Facebook Comments