💡 თანადაფინანსების და შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმების მომზადება 577 235 400

კრედიტის და თანადაფინანსების ბიზნეს გეგმების მომზადება 577 235 400 , Caumednet@gmail.com
◆ სტატიის ორიგინალი ქართულ ენაზეა. სხვა ენებზე მიეწოდება გუგლის ავტომატიური თარგმანი. ენების გადასართველი საიტის თავშია ◆

საკრედიტო და თანადაფინანსების ბიზნეს გეგმების მომზადება

ბიზნეს გეგმის შედგენა შეიძლება საჭირო გახდეს სხვადასხვა მიზნებისათვის – დაწყებული პროექტის ეფექტურობის დასაბუთებით როგორც თავად თავად მეწარმისთვის, ასევე- პოტენციური ინვესტორებისთვის თუ სამთავრობო უწყებებისთვის. ამ სერიაში ცალკეა  საბანკო დაწესებულებები, რომლებსაც აქვთ სპეციალური მოთხოვნები ბიზნეს-გეგმების შინაარსთან დაკავშირებით.

კვალიფიციური  ბიზნეს-გეგმა საჭიროა , რათა  ბანკიდან კრედიტი უკეთესი პირობებით მიიღოთ

ბანკებს შორის კონკურენციაა და როცა ბანკი ხედავს, რომ პროექტი იმდენად კვალიფიციური და რეალურია , რომ  მას შეუძლია ბანკის კონკურენტებიც დააინტერესოს ,  შეეცდება სხვა ბანკებთან შედარებით უკეთესი პირობები შემოგთავაზოთ. ამიტომ, პროექტი ისეთი დონის უნდა იყოს, შესაძლებლობა გქონდეთ იგი ყველა ბანკს შესთავაზოთ.

რა დათმობებზე შეიძლება წამოვიდეს ბანკი კარგი პროექტის შემთხვევაში?

ყველაზე თვალნათლივია, როცა ბანკი კრედიტის პროცენტს ამცირებს , თუმცა საკრედიტო ურთიერთობა ბანკთან დინამიური პროცესია და მისი შეფასება მრავალი პარამეტრით ხდება.
ხშირად, მნიშვნელოვანი დათმობები და თქვენთვის ხელსაყრელი პირობები არაპროფესიონალისთვის რთულად შესაჩნევია, მაგრამ ისინი შეიძლება კრედიტის პროცენტზე უფრო მნიშვნელოვანიც კი იყოს. მაგალითად, შეიძლება მიაღწიოთ საგარანტიო ქონების ღირებულების შემცირებას,
საზოგადოდ , კვალიფიციურად მომზადებულ ბიზნეს-გეგმაში ეს ასპექტები გათვალისწინებულია და ხშირად სტრიქონებს შორის იკითხება მოთხოვნები , რომლებიც თქვენ ინტერესებს იცავენ .

ბანკთან ურთიერთობა ორი სუბიექტის ურთიერთობაა, რომელშიც ორივე მხარე ცდილობს მიიღოს მოგება.

თქვენი მიზანია იპოვოთ ის არე, სადაც ორივე მხარის ინტერესები დაკმაყოფილდება და ინტერესთა კონფლიქტი  არ წამოიჭრება. თეორიულად კი, ბანკს აქვს თქვენი ქონება გარანტად მიღებული და , ხშირ შემთხვევაში ,დიდად არ დამწუხრდება თუ თქვენი ბიზნესი ჩავარდება და საგარანტიო ქონებას მიიღებს.

ბანკის მთავარი ყურადღება მიპყრობილ უნდა იქნეს არა საგარანტიო ქონებაზე , არამედ კრედიტის დაფარვის რეალობაზე.

სესხის მისაღებად, აუცილებელია შექმნათ ბიზნეს-გეგმა . მან უნდა დაარწმუნოს ბანკი, რომ თქვენ გაქვთ რეალური შანსი კრედიტით  გათვალისწინებული თანხა დაფაროთ 
ბანკის მთავარი ყურადღება მიპყრობილ უნდა იქნეს არა საგარანტიო ქონების დაუფლებაზე, არამედ კრედიტის დაფარვის რეალობაზე.

ბანკისათვის წარსადგენი ბიზნეს გეგმის თავისებურებები

საბანკო ბიზნეს-გეგმისათვის მნიშვნელოვანია, რომ თქვენს მიერ შემუშავებული გეგმა ადასტურებდეს არა მხოლოდ თქვენი პროექტის სიცოცხლისუნარიანობას,  მისი განხორციელების შესაძლებლობას, არამედ მოსალოდნელი შემოსავლის საკმარისობას სასესხო ვალის სრულად და დროულად დასაფარად . ამასთან დაკავშირებით, ბიზნეს გეგმის ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნებია:

 • პროექტის დასაწყებად ნასესხები სახსრების მოზიდვის აუცილებლობის დასაბუთებული დასაბუთება;
 • სასესხო ბიზნესის გახსნისა და განვითარებისათვის ნასესხები სახსრების მიზნობრივი მიზნის დადასტურება;
 • მსესხებლის უნარის დადასტურება დროულად და სრულად შეასრულოს სასესხო ვალდებულებები ახალი ბიზნესიდან მიღებული შემოსავლის გამოყენებით.

ფაქტობრივად, საკრედიტო ბიზნეს გეგმა ემსახურება ეკონომიკურ დასაბუთებას ბანკების მიერ მსესხებლისათვის ნასესხები სახსრების გამოყოფის მიზანშეწონილობისთვის კონკრეტული პროექტის განსახორციელებლად. მასში წარმოდგენილი გათვლებით უნდა დადასტურდეს, რომ ამ პროექტს ნამდვილად აქვს პერსპექტივები და მისი განხორციელების ეკონომიკური ეფექტი მსესხებელს საშუალებას მისცემს დროულად დაფაროს სესხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა დავალიანება დარიცხული პროცენტის, საკომისიოს და დამატებითი გადახდების გათვალისწინებით.

ბიზნეს გეგმა ობიექტური უნდა იყოს

მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ ბანკის ექსპერტები ყურადღებით გაანალიზებენ წარდგენილ ბიზნეს გეგმას. ამიტომ, ის უნდა იყოს შედგენილი რაც შეიძლება ობიექტურად და კომპეტენტურად.

თუკი ბიზნეს-გეგმისათვის კვალიფიციური ექსპერტების დახმარება დაგჭირდათ დაგვირეკეთ 577 235 400 , Caumednet@gmail.com

ჩვენ მზადა ვართ მოგიმზადოთ ბიზნეს-გეგმა ან გაგიწიოთ კონსულტაციები მისი მომზადებისას.

ბიზნეს გეგმის სტრუქტურა

რეალურად არ არსებობს სტანდარტული ბიზნეს გეგმის სტრუქტურა. თითოეულ ბანკს შეიძლება ჰქონდეს საკუთარი მოთხოვნები მისი შინაარსის მიმართ.თუმცა, როგორც წესი, ბიზნეს გეგმა უნდა შედგებოდეს შემდეგი ძირითადი სექციებისგან:

1) პროექტის შეჯამება , რეზიუმე.
2) მსესხებლის იურიდიული მდგომარეობა.
3) ბაზრის ანალიზი, რომელშიც მსესხებელს სურს ოპერირება .
4) მარკეტინგის გეგმა.
5) პროექტის ეკონომიკური მახასიათებლები.
6) წარმოების გეგმა.
7) ფინანსური გეგმა.
8) არსებული რისკების ანალიზი.
10) დანართები

ბიზნეს გეგმის სექციების შინაარსი

ბანკის ანალიტიკოსები  ყურადღებით სწავლობენ პოტენციური მსესხებლების მიერ მოწოდებულ ბიზნეს გეგმებს. შედარებით დეტალურად განვიხილოთ ბიზნეს გეგმის ძირითადი სექციების შინაარსი სესხის მისაღებად.

პროექტის რეზიუმე

ბიზნეს-გეგმის ეს განყოფილება შეიცავს ბიზნეს გეგმის შეჯამებას. მოცემულია განხორციელებული პროექტის ძირითადი მიზნების, მისი აქტუალობისა და უპირატესობების აღწერა. მოცემულია მომგებიანობისა და ანაზღაურების მოკლე აღწერა, მოცემულია ძირითადი ფინანსური ინფორმაცია, მათ შორის ინვესტიციის საჭირო ოდენობა, ნასესხები სახსრების წილი და ა.შ.
იმისდა მიუხედავად, რომ ბიზნეს-გეგმის ეს ნაწილი , რიგითობით წინ უსწრებს სხვა ნაწილებს, იგი ბოლოს იწერება, რადგან ის რეალურად წარმოადგენს მთელი ბიზნეს გეგმის მოკლე მიმოხილვას.

მსესხებლის იურიდიული მდგომარეობა

ამ განყოფილების შინაარსი დამოკიდებულია იმაზე, არის თუ არა სესხის ს მიმღები იურიდიული პირი თუ ინდივიდუალური მეწარმე. მასში პოტენციურმა მსესხებელმა უნდა მიაწოდოს ყველა ძირითადი ინფორმაცია თავის შესახებ.
ეს მოიცავს ინფორმაციას იურიდიული პირის ან ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაციის შესახებ და მსესხებლის ძირითად დეტალებს. იურიდიულმა პირებმა უნდა მიუთითონ თავიანთი საკუთრების ფორმა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა, საწესდებო კაპიტალის ზომა და აღწერონ მართვის სტრუქტურა. საჭიროა მსესხებლის ამჟამინდელი საკონტაქტო ინფორმაცია.

მსესხებლის ფინანსური მდგომარეობა

თუ ბიზნესი ახალი არაა და სესხს უკვე არსებული ბიზნესისათვის იღებთ , საჭირო იქნება
არსებული ბიზნესის საფინანსო მასალებისა და ანალიზის წარდგენა. რაც მთავარია- ანალიზის ჩატარება,

წარმოებისა და ბაზრის ანალიზი

ეს ნაწილი დეტალურად აღწერს ბიზნესის კეთების ყველა არსებულ მახასიათებელს კონკრეტულ ინდუსტრიაში . იგი  მოიცავს წარმოების და ლოგისტიკური კომპონენტების აღწერას, სეზონური ფაქტორების გავლენას, პერსონალის კვალიფიკაციის საჭირო დონეს და ა.შ.
ბაზრის ანალიზი გულისხმობს მომხმარებელთა მოთხოვნის შესწავლას და კონკურენტული გარემოს შესწავლას, რომელშიც მოგიწევთ მუშაობა. რეკომენდებულია ბაზარზე არსებული კონკურენტების ძლიერი და სუსტი მხარეების აღწერა. მოცემულია ფასების ამჟამინდელი დონის მახასიათებლები და ბაზრის განვითარების პერსპექტივები.

არკეტინგული გეგმა

მარკეტინგულ გეგმაში ტარდება სამიზნე მომხმარებლის დეტალური შესწავლა, ყალიბდება სარეკლამო სტრატეგია და ტაქტიკა, მითითებულია მომხმარებლის მოზიდვაზე მუშაობის ძირითადი პრინციპები. ასევე აუცილებელია აღწეროთ თქვენი უპირატესობა კონკურენტებთან შედარებით.

ეკონომიკური მახასიათებლები

ეკონომიკურ ნაწილში აუცილებელია ძირითადი ინდიკატორების გამოთვლების მიწოდება:
— პროგნოზირებული მოგების დონე;
— გადასახადებისა და მოსაკრებლების ოდენობა;
— ხარჯების სახეები და მოცულობა, მათი შემცირების გზები;
— ბიზნესის განვითარების პროგნოზი.

 წარმოების გეგმა

ბიზნეს გეგმის ეს ნაწილი სრულდება, თუ ბიზნესი გულისხმობს საწარმოო საქმიანობის განხორციელებას. ეს განყოფილება შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას:

 • წარმოებაში გამოყენებული ტექნოლოგიები და პროცესები;
 • თანამედროვე ტექნიკით უზრუნველყოფის დონე;
 • საწარმოო ხაზების მოდერნიზაციის აუცილებლობა;
 • საწარმოო პროცესის ორგანიზების ან გასაუმჯობესებლად საჭირო აქტივობები;
 • წარმოების ხარჯების დონე და ა.შ.

ფინანსური გეგმა

ფინანსური გეგმა ბიზნეს გეგმის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია. იგი ახასიათებს პროგნოზირებულ ფულადი ნაკადს, ხარჯების მოცულობას და შემოსავალს პროექტის განხორციელებიდან.

ძირითადი მონაცემები, რომლებიც უნდა აისახოს ფინანსურ გეგმაში:

 • პროექტის დაწყების ხარჯების ოდენობა და ექსპლუატაციის მიმდინარე ხარჯები;
 • პროდუქციის ან მომსახურების ღირებულების გაანგარიშება;
 • წმინდა შემოსავლისა და მოგების პროგნოზირებული მოცულობა;
 • ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების გაანგარიშება: აქტივებისა და ვალდებულებების მდგომარეობა, აქტივებისა და ვალდებულებების მდგომარეობა, პროექტის ანაზღაურება, მომგებიანობის დონე და ა.შ.;
 • სესხის დაფარვის გეგმა – სესხის გადახდა უნდა შეესაბამებოდეს ძირითადი საქმიანობიდან მიღებული ფულადი სახსრების რაოდენობას.

რისკების ანალიზი

ნებისმიერი ბიზნესი ექვემდებარება რისკების მთელ სპექტრს. ეს განსაკუთრებით ეხება ახლად გახსნილ საწარმოებს. ამიტომ, ბიზნეს გეგმას უნდა ჰქონდეს განყოფილება, რომელიც აანალიზებს რისკების გავლენას და აღწერს მათ კომპენსაციისთვის გათვალისწინებულ ზომებს.

კერძოდ, უნდა გაანალიზდეს შემდეგი ტიპის რისკები:

 • დაფინანსების ნაკლებობა დაწყების ეტაპზე;
 • ინდუსტრიაში მიმდინარე ცვლილებების შედეგად ბაზრის პირობების გაუარესება;
 • ფასის შემცირება კონკურენტების გავლენის შედეგად;
 • დაგეგმილი გაყიდვების მოცულობის მიღწევის შეუძლებლობა;
 • შეფერხებები ნედლეულის, პროდუქციის მიწოდებაში და ა.შ.

დანართები

შემუშავებულ ბიზნეს გეგმას თან უნდა ახლდეს გაკეთებული გათვლების დამადასტურებელი და მოწოდებული მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები. მათ შორის  ხელშეკრულებების  ასლები, პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული სხვა ხელშეკრულებები და უძრავი ქონების საბუთები შეტანილია დანართებში.
საჭიროების შემთხვევაში, უნდა დაერთოს ხანძრის, სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის და სხვა ზედამხედველობის დასკვნები. დანართებში ასევე შედის დამოუკიდებელი გამოცდებისა და კვლევების ანგარიშები, ხარისხის სერტიფიკატები და სხვა დოკუმენტები.

ბმები
Facebook Comments