ტექნიკური დავალებების მომზადება – 577 235 400

ტექნიკური დავალებების მომზადება – 577 235 400

❖ რა არის ტექნიკური დავალება

ტექნიკური დავალება  (TЗ, ტექდავალება)  არის დოკუმენტი ან დოკუმენტთა ერთობლიობა რომელიც განსაზღვრავს პროექტის მიზანს, სტრუქტურას, თვისებებსა და მეთოდებს.

როდის მზადდება ტექნიკური დავალება?

კეთდება ნებისმიერი მომსახურების ან საქონლის შეძენისას.

რისთვის მზადდება ტექნიკური დავალება?

ტექნიკური დავალება უმეტესად იქმნება, რათა:
1. სამუშაოთა ან საქონლის შეძენის ოპტიმიზაციის მიზნით. სწორი ტექნიკური დავალება 20-30 %-ით ზოგავს თქვენს ხარჯებს.
2. შემსრულებელსა და შემკვეთს შორის ორაზროვნების თავიდან აცილების მიზნით;
3. როგორც, ხელშეკრულების დანართი, შემკვეთსა და შემსრულებელს შორის დავების წამოჭრის შემთხვევაში.

როდის მზადდება ტექნიკური დავალება?

ტექნიკური დავალება იქმნება ბიზნეს-გეგმის გაკეთების შემდეგ, და მისი ლოგიკური გაგრძელებაა. ის წინ უსწრებს ხელშეკრულების გაფორმებას და მისი მთავარი ფუნქციაა მომხმარებლის ინფორმირება პროექტის (მომსახურების ან პროდუქტის) მახასიათებლების შესახებ.

რა ნაწილებისაგან შედგება ტექნიკური დავალება?

რა ნაწილებს უნდა შეიცავდეს ტექნიკური დავალება, კერძო სტრუქტურებს შორის მოლაპარაკების საგანია.
რაც შეეხება სახელმწიფო სტრუქტურებს იქ დადგენილია კანონით.

საზოგადოდ იგი შეიცავს შემდეგ ნაწილებს:
• პროექტის ხედვა, მიზნები, შედეგები (რა უნდა იყოს მიღწეული);
• ჩართული მხარეები, მათი როლები და პასუხისმგებლობები (ვინ მიიღებს მონაწილეობას);
• რესურსებისა და ფინანსური საჭიროებები (როგორ მიიღწევა ეს);
• სამუშაოს იერარქიული სტრუქტურა და განხორციელების გრაფიკი (როდის დასრულდება იგი)
• მოთხოვნები, რომლის მიხედვითაც კონტრაქტორი ახორციელებს პროექტს.—   კონტროლისა და ჩაბარების  პროცედურა;
• სტანდარტები, რომლითაც მომხმარებელი შეაფასებს მიღებული შედეგის ხარისხს.
• ღირებულება – როგორც წესი, სამუშაოს ფასი მითითებულია ძირითადი კონტრაქტის ცალკე დანართში, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში იგი პირდაპირ არის მითითებული სამუშაოს განცხადებაში.
• გარდა ამისა, მითითების პირობები შეიძლება შეიცავდეს წარმატების ფაქტორებს, შესაძლო რისკებს და შეზღუდვებს. შედგენის შემდეგ იგი მიეწოდება მომხმარებელს დასამტკიცებლად დამტკიცების ან ცვლილებების მიზნით.

ცვლილებები ტექნიკურ დავალებაში

ტექნიკურ დავალებაში  ყველა ცვლილება, დამატება და დაზუსტება შეთანხმებული უნდა იყოს მომხმარებელთან და დამტკიცდეს მის მიერ. ეს აუცილებელია, სხვა საკითხებთან ერთად, რათა დადგინდეს თითოეული მხარის პასუხისმგებლობის ხარისხი ნამუშევარში შეცდომებისა და უზუსტობების აღმოჩენის შემთხვევაში. ხელშეკრულების გაფორმებისას ტექნიკური პირობა ხდება ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი და ზოგიერთ შემთხვევაში წარმოადგენს იურიდიულ დოკუმენტს.

❖ ტექნიკური დავალებები მაცივარ-საწყობების შექმნისას

მაცივარ-საწყობების მშენებლობა-მონტაჟისას, სწორი ტექნიკურმა დავალებებმა დაზოგეს დაახლოებით 50 % ხარჯისა და 3-4-ჯერ გაზარდეს მოგება.
ეს ხდება არასაჭირო სიმძლავრეებზე უარის თმის და ხარისხის გაზრდის ხარჯზე.

❖ ტექნიკური დავალებები სასტუმროების მშენებლობისას

აქაც სწორი ტექნიკური დავალება დიდ შედეგს გაძლევთ. სადემოსტრაციოდ გამოდგება ამჟამად პოპულარული ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები. ისინი დაახლოებით 15 %-ის დანაზოგს გაძლევენ, მაგრამ სხვა ბევრი ეფექტური კომპონენტიც არსებობს, მათ შორის-მენეჯმენტსა და ფინანსების მართვაში.

❖ ტექნიკური დავალებები მეღვინეობის საწარმოების მშენებლობისა და აღჭურვისას

ამ სფეროში განსაკუთრებით მაღალი შედეგი მოგვცა ტექნიკური დავალებების მომზადებამ ბიზნეს გეგმების შემდეგ. ეს მიღწეულ იქნა ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვით.


ტექნიკური დავალებების მომზადება - 577 235 400

Facebook Comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share this...