ფანდდრაიზინგი / საწარმოსათვის რესურსების ძიება 577 235 400

ფანდდრაიზინგი / საწარმოსათვის რესურსების ძიება –   ტელეფონი 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com
თუკი თქვენ გაქვთ მზარდი საწარმო , ბუნებრივია, მუდმივად  დაგჭირდებათ მისი განვითარებისათვის ახალი რესურსების მოძიება. 
საჭირო რესურსები შეიძლება იყოს , როგორც ფულადი , ასევე არაფულადი ფორმის : გრანტები, ინვესტიციები, ლიზინგები, შეღავათიანი კრედიტები და ა.შ.

როგორ ხდება მზარდი საწარმოსათვის რესურსების მოძიება?

რესურსების ძიება დიდი სამუშაოა, რომელიც გარდა ცოდნისა მოითხოვს სათანადო ინფორმაციულ გარემოს . ამ პროცესს ფანდდრაიზინს ეძახიან.
ზოგ საწარმოს  სპეციალური თანამშრომლები აყავს, რომელიც მხოლოდ რესურსების მოძიების მიმართულებით მუშაობს. მათ ფანდდრაიზერებს ეძახიან.
სხვა საწარმოები ამჯობინებენ რესურსების ძიების ფუნქცია , ხელშეკრულებით (აუთსორსინგით) გადასცენ  სპეციალურ ფირმებს . ამგვარ ფირმებს აქვთ დიდი გამოცდილება და საინფორმაციო გარემო.ფუნქციების სხვა საწარმოსათვის გადაცემას აუთსორსინგი ქვია. შესაბამისად – რესურსების ძიების ფუნqციის სპეციალურ ფირმებისათვის გადაცემას ფანდდრაიზის აუთსორსინგად მოიხსენიებენ
ბევრი საწარმო, მრავალი წელია,  რესურსების მოძიებისათვის გვიწვევს ჩვენ და წარმატებებსაც აღწევს .  577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com.

ფანდდრაიზინგი / საწარმოსათვის რესურსების ძიება

რა ეტაპებს მოიცავს რესურსების ძიების სამუშაო?

რესურსების ძიების, ანუ ფანდრაიზინგის სამუშაო , რამდენიმე შემდეგი ძირითადი ნაწილებისაგან შედგება :
ფანდდრაიზინგის სამუშაოთა პირველი ნაწილია – ახალი რესურსების ძიება
ფანდდრაიზერი თვალს ადევნებს ათეულობით სარესურსო წყაროს , და როცა ჩნდება კონკურსი ან შემოთავაზება, რომელიც შეიძლება გამოგადგეთ თქვენ – დეტალურად სწავლობს მას
და გიგზავნით მოკლე შინაარსს. გაჩნდა ასეთი და ასეთი შანსი, პირობების ამგვარია და გიღირთ თუ არა კონკურსში მონაწილეობა.
ფანდდრაიზერს ამ სამუშაოს შესასრულებლად მუდმივად უწევს ფონდების, ბანკების და სხვა , ათეულობით ორგანიზაციის სიახლეების შესწავლა, შედარება, ანალიზი , რომ დროულად (!)
ერთ-ერთ პირველს მოგაწოდოთ სიახლე , რათა თქვენ მოასწროთ რეაგირება.
ეს სამუშაო , ცხადია ყოველთვიურად ნაზღაურდება.
ფანდდრაიზინგის სამუშაოთა მეორე ნაწილია თქვენს მიერ შერჩეული ვარიანტისათვის ბიზნეს-გეგმის ან სხვა სახის პროექტებისა თუ თანმხლები დოკუმენტების  მომზადება
ბიზნეს-გეგმის მომზადება სამუშაოთა მეორე ნაწილია, რომელიც უნდა ანაზღაურდეს.
ნებისმიერ შემთხვევაში სასურველია თქვენი აქტიური მონაწილეობა , რათა კარგად გაერკვეთ პროექტში
ბიზნეს-გეგმის მომზადების საკითხები საკმაოდ დეტალურადაა განხილული ჩვენს საიტზე  >>> https://biznes-gegma.medgeo.net/ბიზნეს-გეგმა/ 
აქ უბრალოდ აღვნიშნავთ, რომ  ყველა გეგმა ინდივიდიალურია და სხვისი გეგმის გადმოწერა მხოლოდ გაგიფუჭებთ საქმეს.
რესურსების ძიების ბოლო ეტაპია ურთიერთობა პოტენციურ დონორებთან
დონორებთან ურთიერთობის ეტაპი, აუცილებლად თვითონ უნდა აიღოთ თქვენს თავზე , კონსულტანტებმა კი- მყარი არგუმენტებით უნდა მოგამარაგონ.
პირადი კონტაქტი მეპატრონესთან , მისი გაცნობა, სანდოობაში დარწმუნება დონორებისათვის ხშირად ძალიან მნისვნელოვანია. 

ჩვენი  სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
  ● ინფორმაციების მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ
  ● საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე
  ● საგრანტო, ლიზინგის , შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება , მათ შორის- ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება.
  ● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში
  ● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება
  ● საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება
  ● დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში

ფანდდრაიზინგი / საწარმოსათვის რესურსების ძიება  (фэндрайзингфандрэйзингfundraising) – რა არის ?

ფანდდრაიზინგი  (фэндрайзингфандрэйзингfundraising) არის კომპანიისთვის გარე, მესამე მხარის რესურსების მოზიდვის პროცესი, რომელიც აუცილებელია ამოცანის განსახორციელებლად, პროექტის განსახორციელებლად ან ზოგადად საქმიანობის მიზნით. ტერმინი მომდინარეობს  შეერთებული შტატებიდან, სადაც მას იყენებენ არასამთავრობო არასამთავრობო ორგანიზაციების სექტორში. ფანდდრაიზინგი  მომდინარეობს ინგლისური სიტყვებიდან (ფონდი fund – სახსრები, დაფინანსება, raise – მოძიება, შეგროვება).ამდენად, ფანდდრაიზინი  ფართო გაგებით, წარმოადგენს დაფინანსების წყაროების და რესურსების მოძიების ტექნიკას საქმიანობის მხარდასაჭერად.

რესურსების სახეები – ფანდდრაიზინგი / საწარმოსათვის რესურსების ძიება

რესურსების მოძიებაში იგულისხმება  მატერიალური ან არამატერიალური რესურსები, როგორიცაა, მაგალითად, ადამიანური, ინფორმაციული, ფინანსური, იურიდიული, მარკეტინგული და ა.შ.

ფონდების მოძიებაში გულისხმობენ რესურსების მოზიდვის მეთოდები: მოთხოვნის გაკეთება (პირადი და პირადი); ფულადი სახსრების შეგროვების კამპანიები კამპანიის გამოყენებით; საგრანტო კონკურსები; მოხალისეობა; ურთიერთსასარგებლო პარტნიორობა; სუბსიდიები; ფასიანი მომსახურების მიწოდება; ორგანიზაციების წევრობის საკომისიოები; კერძო შემოწირულობების შეგროვება; სესხის გაცემა.

მოზიდული რესურსები, მიმზიდველობის წყაროს მიზნებიდან გამომდინარე, ჩვეულებრივ იყოფა კომერციულ და საქველმოქმედო ორგანიზაციად. საქველმოქმედო ორგანიზაციები (რესურსები, რესურსების მიმწოდებელი ორგანიზაციები) – ნებაყოფლობითი და უანგარო შემოწირულობები, იურიდიული და ფიზიკური პირების შემოწირულობები მიმღების, ორგანიზაციული, ფინანსური და სხვა სახის დახმარების სახით. საქველმოქმედო ფორმები – პატრონაჟი და სპონსორობა.

ფანდდრაიზინგის სახეები

მოსაძიებელი რესურსების სახეების მიხედვით, ფანდდრაიზინგის მრავალი ფორმა შეიძლება გამოიყოს.
განასხვავებენ ორ ძირითად ფორმას: საპროექტო და ოპერატიული ფანდდრაიზინგი.
პირველ შემთხვევაში შგროვებული რესურსები მიდის კონკრეტული პროექტის დასაფინანსებლად, მეორე შემთხვევაშ0 – მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.

განასხვავებენ პროექტსა და ოპერაციულ სახსრების მოძიებას. პირველ შემთხვევაში, შეგროვებული თანხები კონკრეტული პროექტის განსახორციელებლად მიდის, მეორეში – თანხები ორგანიზაციის მიმდინარე საქმიანობის განსახორციელებლად.

შიდა და გარე ფანდდრაიზინგი, აუთსორსინგი

ფანდდრაიზინგს შეიძლება ახორციელებდეს უშუალოდ საწარმოს მენეჯმენტი ან ამისათვის მოწვეულ იქნეს გარე ორგანიზაცია.
დიდ ორგანიზციებს ყავთ ე.წ. Fundraiser , თანამშრომელი რომელიც რესურსების მოზიდვის გზებს ეძებს.
როცა გარე ორგანიზაციას იწვევენ, საუბრობენ აუთსორსინგზე. აუთსორსინგი ნიშნავს გარკვეული ფუნქციების სხვა ორგანიზაციებისათვის გადაცემას. ამ შემთხვევაში იგულისხმება რესურსების მოძიების ფუნქციის სხვისთვის გადაცემა.

როგორ ხდება ფანდდრაიზინგის აუთსორების ანაზღაურება ?

აუთსორული ფირმა, იღებს ყოველთვიურ თანხას, მიმდინარე სამუშაობის დასაფინანსებლად და ყოველთვიურად უგზავნის შემკვეთს მის ანგარიშს  + ბონუსს მოზიდული რესურსებიდან.

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

 

Facebook Comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share this...