ძირითადი კაპიტალი . ბიზნეს გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი

ძირითადი კაპიტალი ; Основной капитал
Fixed capital; Basic stock

ძირითადი კაპიტალი:

–  ხანგრძლივად ფუნქციონირებადი მატერიალური ფასეულობები: მიწის ნაკვეთი, შენობა, მანქანები, აღჭურვილობები;
– ფინანსური დაბანდებები: საკუთარი ფასიანი ქაღალდები, დაბანდებები სხვა წარმოებებში, სხვა საწარმოების სესხები;
– დაუსრულებელი კაპიტალური დაბანდებები;
– არამატერიალური აქტივები: პატენტები, ლიცენზიები, სავაჭრო ნიშნები, პროექტები.

ძირითადი კაპიტალი

❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
—  ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
—  იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
—  დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
—  1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
—  შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
—  ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
—  საგრანტო განაცხადის შევსება
–   იურიდიული პორტალი
–  ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
–  ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

.

 

Facebook Comments